Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart Header Pic
Header Pic
Spacer Pic

Regulamin Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorw Starszych i Juniorw Modszych Utwrz PDF Drukuj
02.09.2012.

Image 

Uchwaa nr VIII/190 Zarzdu Polskiego Zwizku Piki Nonej w sprawie przyjcia Regulaminu Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1, A2) i Ligi Makroregionalnej Juniorów Modszych (B1 ,B2) na rund wiosenn sezonu 2012/2013.

 

 

Uchwaa nr VIII/190 Zarzdu Polskiego Zwizku Piki Nonej w sprawie przyjcia Regulaminu Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1, A2) i Ligi Makroregionalnej Juniorów Modszych (B1 ,B2) na rund wiosenn sezonu 2012/2013
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia si, co nastpuje:
Przyjmuje si Regulamin Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1 ,A2) i Ligi Makroregionalnej Juniorów Modszych (B1, B2) na rund wiosenn sezonu 2012/2013 w nastpujcym brzmieniu:
Regulamin Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1, A2) i Ligi Makroregionalnej Juniorów Modszych (B1, B2) na rund wiosenn sezonu 2012/2013
Rozdzia I
Cel i zasady powoania Ligi Makroregionalnej
§ 1
1. Polski Zwizek Piki Nonej zgodnie z Uchwa Zarzdu PZPN nr VI/167 z dnia 27 czerwca 2012 roku na podstawie art. 36 § 1 pkt. 12 wprowadza reorganizacj rozgrywek pikarskich w kategorii Juniora Starszego (A1, A2) i Juniora Modszego (B1, B2) tworzc od rundy wiosennej sezonu 2012/2013 makroregionalne ligi w tej kategorii wiekowej.
Wspózawodnictwo w kategorii juniora A1, A2 i B1, B2 odbywa si bdzie wg nastpujcej formuy :
runda jesienna sezonu 2012/2013 – 16 wojewódzkich Lig Juniorów Starszych i Juniorów Modszych prowadzonych przez Wojewódzkie Zwizki Piki Nonej wg regulaminów posiadanych przez te Zwizki. Ww. system rozgrywek ley w gestii wojewódzkich ZPN-ów
runda wiosenna sezonu 2012/2013 – 4 makroregionalne Ligi Juniorów Starszych i Juniorów Modszych. Po dwie najlepsze druyny z kadej ligi wojewódzkiej Juniorów Starszych i Juniorów Modszych po rundzie jesiennej awansuj do wiosennych rozgrywek w ligach makroregionalnych , a pozostae zespoy z lig wojewódzkich w rundzie wiosennej rozgrywaj rozgrywki zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN –nie .
Ligi makroregionalne skadajce si w rundzie wiosennej z 8 druyn rozgrywaj mecz systemem kady z kadym mecz i rewan ( 14 spotka ) .
2. Zwycizca kadej ligi makroregionalnej Juniorów Starszych zostaje automatycznie finalist Mistrzostw Polski Juniorów Starszych . Mistrzem kadego ZPN –ów kategorii Juniorów Starszych zostaje zespó z danego województwa , który zaj najwysze miejsce w tabeli kocowej rozgrywkach ligi makroregionalnej .
3. Zwycizca kadej ligi makroregionalnej Juniorów Modszych zostaje automatycznie finalist Mistrzostw Polski Juniorów Modszych . Mistrzem kadego ZPN –ów kategorii Juniorów Modszych zostaje zespó z danego województwa , który zaj najwysze miejsce w tabeli kocowej rozgrywkach ligi makroregionalnej
4. Finay Mistrzostw Polski Juniorów Starszych i Juniorów Modszych rozgrywane bd na dotychczasowych zasadach. Wezm w nich udzia po 4 druyn – zwycizcy poszczególnych lig makroregionalnych .
5. Liga Makroregionalna Juniorów Starszych i Juniorów Modszych w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 skada si bdzie z 4 grup po 8 druyn kada. Prawo do gry w poszczególnych grupach maj po dwie druyny z kadego województwa , które zajm I i II miejsce w tabeli kocowej po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Juniorów Modszych
Grupa „A” ódzki ZPN
Mazowiecki ZPN
Podlaski ZPN
Warmisko-Mazurski ZPN
Grupa „B” Kujawsko-Pomorski ZPN
Pomorski ZPN
Wielkopolski ZPN
Zachodnio-Pomorski ZPN
Grupa „C” Dolnolski ZPN
Lubuski ZPN
Opolski ZPN
lski ZPN
Grupa „D” Lubelski ZPN
Maopolski ZPN
Podkarpacki ZPN
witokrzyski ZPN
6. Rozgrywki poszczególnych grup Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Juniorów Modszych w sezonie 2012/2013 bd prowadzone przez Zwizki wskazane na pierwszym miejscu w poszczególnych grupach .W kolejnych sezonach pikarskich rozgrywki bd prowadzone przez inny ZPN z danej grupy , przy zachowaniu zasady przemiennoci.
7. Celem powoania Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych jest:
- podniesienie poziomu sportowego druyn oraz umiejtnoci pikarskich zawodników poprzez umoliwienie rywalizacji z najlepszymi druynami z rónych województw,
- wyonienie najlepszych druyn majcych prawo gry w Turnieju Finaowym o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych i Juniorów Modszych
- moliwo obserwacji najlepszych zawodników podczas rozgrywek , a tym samym dokadniejsze monitorowanie procesów szkoleniowych,
- zwikszenie atrakcyjnoci rozgrywek w tej kategorii wiekowej.

§ 2
1. W przypadku rezygnacji z udziau w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych bd Juniorów Modszych przez druyn lub druyny zajmujce w tabeli kocowej po rundzie jesiennej Ligi Wojewódzkiej Juniora Starszego bd Juniorów Modszych miejsca I – II, prawo udziau w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniora Starszego lub Juniorów Modszych uzyska druyna (druyny) zajmujce kolejne najwysze miejsce w rozgrywkach danej ligi wojewódzkiej,
2. W przypadku, gdy z danego województwa liczba druyn, które zrezygnuj z udziau w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych lub Juniorów Modszych spowoduje, e z danego województwa udzia w rozgrywkach wemie mniej ni 2 druyny „wolne” miejsce zostanie rozlosowane pomidzy pozostae (z danej grupy) Wojewódzkie ZPN.
Rozdzia II
Postanowienia ogólne
§ 3
1. Rozgrywki prowadzone s we wszystkich tzw „makroregionach” w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013
2. Rozgrywki prowadzone s na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
- Przepisy gry w pik non;
- Uchwa Zarzdu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w pik non
(z póniejszymi zmianami);
- Uchwa Zarzdu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, wystpujcych w polskich klubach pikarskich oraz zasad zmian przynalenoci klubowej (z póniejszymi zmianami); - Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwaa nr IV/87 z dnia 17 kwietnia 2012 Zarzdu PZPN
- Ustaw o bezpieczestwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku.;
- Uchwa Zarzdu PZPN z dnia 6.05.2009 roku w sprawie licencji trenerskich.
- Uchwa Zarzdu PZPN nr IX/169 z dnia 31.08.2010 roku w sprawie wspózawodnictwa dzieci i modziey pikarskiej w Polsce.
- Ustawa o Bezpieczestwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 r.
3. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowizujcych przepisów gry i postanowie niniejszego regulaminu – naley do waciwych organów Zwizku prowadzcego rozgrywki w danym sezonie .
Rozdzia III
Boiska
§ 4
1. Spotkania mistrzowskie musz by rozgrywane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze sztuczn nawierzchni zweryfikowanym dla danej lub wyszej klasy rozgrywkowej .
2. W przypadku boisk ze sztuczn nawierzchni wymagana jest zgoda waciwego organu zwizkowego na rozgrywanie meczów pikarskich.
3. Protokó weryfikacji boiska sporzdza komisja powoana przez prowadzcy rozgrywki ZPN na wniosek klubu - przed rozpoczciem sezonu.
4. Wano weryfikacji dla klubów uczestniczcych w rozgrywkach okrela si na 2 lata, przy czym okres jej wanoci winien by zgodny z okresem wanoci licencji, udzielonej klubowi . Weryfikacja obiektu moe by wczeniej uniewaniona, po stwierdzeniu braków lub nierealizowaniu przez klub zalece. Brak wanej weryfikacji boiska jest podstaw do zawieszenia licencji klubu. 5. W Makroregionalnej Lidze Juniorów Starszych i Makroregionalnej Lidze Juniorów Modszych zawody musz by rozgrywane na pytach gównych. W przypadku klubów wystpujcych w Ekstraklasie, I i II lidze dopuszcza si ich rozegranie na trawiastych boiskach treningowych pierwszego zespou.
6. Protokó weryfikacji boiska powinien znajdowa si w szatni sdziowskiej. Drugi egzemplarz protokou, przechowuje w swoich aktach waciwy terenowo Zwizek Piki Nonej, a trzeci egzemplarz klub przesya do Zwizku Piki Nonej prowadzcego rozgrywki danej grupy.
7. Za waciwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów wpisany do terminarza na pierwszym miejscu (lub gospodarz turnieju )
8. Jeeli sdzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inn zweryfikowan do danych rozgrywek pyt boiska, któr sdzia uzna za nadajc si do gry – obowizany jest udostpni j do zawodów. W przypadku nie zastosowania si do tego przepisu sdzia ma obowizek opisa ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu druyn mog ustali nowy termin rozegrania meczu, jednake ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bd wyznaczenia nowego terminu naley do Wydziau Gier i Ewidencji ZPN – u prowadzcego rozgrywki .
9. Klub nie ma obowizku udostpnia innej pyty boiska przy zaoeniu, e w danym dniu bd w dniu nastpnym na tym boisku s wyznaczone zawody szczebla wyszego lub zawody midzynarodowe. Klub, który nie dopeni obowizku waciwego przygotowania boiska i z winy którego zawody nie odbyy si – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe okrelone przepisami zwizkowymi
Rozdzia IV
Regulamin Rozgrywek
§ 5
1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych mog bra udzia zawodnicy urodzeni po 31.12.1993 roku potwierdzeni i uprawnieni do gry przez macierzysty Wydzia Gier i Ewidencji w danym klubie przed dniem rozpoczcia rozgrywek. W przypadku zawodników urodzonych po 31.12 1995 mog bra udzia w rozgrywkach pod warunkiem posiadania aktualnego zawiadczenia lekarskiego zezwalajcego na gr w starszych klasach rozgrywkowych.
2. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Modszych mog bra udzia zawodnicy urodzeni po 31.12.1995 roku potwierdzeni i uprawnieni do gry przez macierzysty Wydzia Gier i Ewidencji w danym klubie przed dniem rozpoczcia rozgrywek. W przypadku zawodników urodzonych po 31.12 1997 mog bra udzia w rozgrywkach pod warunkiem posiadania aktualnego zawiadczenia lekarskiego zezwalajcego na gr w starszych klasach rozgrywkowych
3. Wprowadza si jednakowe listy zgosze zawodników wg wzoru PZPN, jak dla rozgrywek centralnych. Listy zgosze musz by sporzdzone w porzdku alfabetycznym. Klub ponosi pen odpowiedzialno za prawidowo danych personalnych i sportowych zawartych w licie. Lista musi by opatrzona pieczci oraz podpisana przez upowanionych przedstawicieli macierzystego Zwizku
4. W rozgrywkach klub mog reprezentowa wycznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez macierzysty ZPN w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgaszania i uprawniania zawodników do gry okrela Uchwaa nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 Zarzdu PZPN w sprawie statusu polskich pikarzy oraz zmian przynalenoci klubowej (z póniejszymi zmianami).
5. Zezwala si na warunkowe uprawnienie zawodnika nieujtego w systemie ewidencji zawodników Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do klubu. Klub zobowizany jest do dostarczenia organowi prowadzcemu rozgrywki we wskazanym powyej okresie dokumentów potwierdzajcych rejestracj w systemie Extranet. Warunkowe uprawnienie nastpuje bez prawa do uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego zosta warunkowo uprawniony do czasu przedoenia dokumentów potwierdzajcych rejestracj w systemie Extranet.
6. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w pkt 3, organ prowadzcy rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika. 7.W rozgrywkach mog uczestniczy zawodnicy majcy obywatelstwo polskie bd szkoleni w klubie zrzeszonym w PZPN. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który – bez wzgldu na swoj narodowo lub wiek – by lub moe by zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech penych sezonów lub przez 36 miesicy pomidzy 15 rokiem ycia (lub rozpoczciem sezonu podczas którego zawodnik koczy 15 rok ycia) i 21 rokiem ycia (lub kocem sezonu podczas którego zawodnik koczy 21 rok ycia) 8. Zawodnik uczestniczcy w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi posiada aktualn kart zawodnika (zgodn z systemem Extranet). Dopuszcza si moliwo gry na podstawie starej karty zawodniczej.
9. danie sprawdzenia tosamoci zawodników biorcych udzia w zawodach, przysuguje wycznie kapitanowi druyny. Fakt sprawdzania tosamoci zawodników druyny przeciwnej musi by bezwzgldnie zgoszony sdziemu gównemu zawodów przez kapitana druyny w czasie pierwszej lub drugiej poowy gry oraz dogrywki, najpóniej przed ostatnim gwizdkiem koczcym zawody.
10. Sprawdzanie tosamoci zawodników moe dotyczy wycznie tych zawodników, którzy w chwili zgaszania dania przebywaj na pycie boiska. W przypadku zgaszania dania w przerwie midzy pierwsz a drug poow meczu sprawdzanie moe dotyczy zawodników, którzy bd wystpowa na boisku w drugiej poowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokou przebywaj na awce rezerwowych. Po zakoczeniu zawodów sdzia nie ma prawa przyj protestu odnonie tosamoci zawodników. Fakt dania sprawdzenia tosamoci i jego
przebieg sdzia obowizany jest opisa w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i da do podpisu kapitanom obu zespoów. Sdzia musi zaj jednoznaczne stanowisko co do tosamoci sprawdzanych zawodników.
11. W sytuacji gdy protest dotyczcy tosamoci zawodników zosta zgoszony zgodnie z procedur przed rozpoczciem meczu wszyscy zawodnicy nieposiadajcy dokumentów tosamoci ze zdjciem s nieuprawnieni do gry w tym meczu i nie maj prawa uczestniczy w zawodach.
12. W sytuacji zgoszenia protestu dotyczcego tosamoci zawodników po rozpoczciu zawodów, w przerwie zawodów lub po zakoczeniu meczu, jeeli protest w tej sprawie zgoszony zosta sdziemu w trakcie drugiej poowy spotkania lub dogrywki, ale przed kocowym gwizdkiem. Sdzia zawodów obowizany jest przyj zgoszony przez kapitana protest i poinformowa niezwocznie (w najbliszej przerwie w grze, ale przed zakoczeniem zawodów) kapitana druyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (równie ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostan wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili si do sprawdzenia tosamoci do szatni sdziowskiej. W przypadku braku posiadania wanego dokumentu tosamoci ze zdjciem sdzia zawodów zobowizany jest przeprowadzi procedur konfrontacji i wypeni zacznik opracowany przez organ prowadzcy rozgrywki. Sdzia zobowizany jest do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z zawodów. Ostateczn decyzj w przedmiotowej sprawie podejmuje organ prowadzcy rozgrywki.
13. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi si na kontrol tosamoci (po uprzednim zgoszeniu tego faktu kapitanowi jego druyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespou i druyna ponosz konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.
14. Zawodnik moe gra w druynie juniorów bez wzgldu na ilo spotka rozegranych w druynie seniorów. 15.W przypadku awansu do rozgrywek finaowych o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniora Starszego lub Modszego zawodnik tego klubu moe bra udzia w rozgrywkach tylko w jednej kategorii wiekowej .
§ 6
1. Kada druyna uczestniczca w rozgrywkach musi by prowadzona przez trenera bd instruktora posiadajcego wan dla danej klasy rozgrywkowej licencj trenersk.
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przeduenia, zawieszenia lub pozbawienia
licencji uprawniajcych do prowadzenia zawodów III ligi oraz niszych klas rozgrywkowych piki nonej mskiej, kobiecej, modzieowej i dziecicej okrela Uchwaa Nr VII/190 z dnia 06 maja 2009 Zarzdu PZPN.
3. W przypadku naruszenia przez klub obowizku prowadzenia zespou przez trenera lub instruktora nie posiadajcego wanej licencji bd stosowane przez waciwy Wydzia Dyscypliny kary dyscyplinarne:
(a) pierwszy mecz – kara pienina 1500 z
(b) drugi mecz - kara pienina 3000 z
(c) trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzy tej
druyny
§ 7
Klub posiadajcy druyny w kilku klasach rozgrywkowych moe wystawi swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z nastpujcymi zasadami:
1. Zawodnik moe uczestniczy w spotkaniu innej druyny swojego klubu, w tym samym terminie, jeeli w pierwszym spotkaniu gra nie duej ni poow czasu gry. Przepis ten nie dotyczy zawodników wystpujcych na pozycji bramkarza.
2. Zawodnik w druynie juniorów moe gra bez wzgldu na ilo rozegranych spotka w druynie seniorów.
3. Zawodnik do lat 19 moe w tym samym terminie uczestniczy w nie wicej ni dwóch zawodach swego klubu w cznym wymiarze czasu gry odpowiadajcemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której zosta zgoszony zgodnie z kategori wiekow jeeli w pierwszym meczu gra nie duej ni poow czasu gry. (przepis ten nie dotyczy zawodników wystpujcych na pozycji bramkarza). Postanowienia pkt 2 stosuje si odpowiednio):
4. Jeeli zawodnik bra udzia w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczajcym poow czasu gry moe wystpi w kolejnym spotkaniu innej druyny swojego klubu dopiero po upywie 48 godzin od zakoczenia tego meczu (przepis nie dotyczy zawodnika grajcego na pozycji bramkarza).
§ 8
1. Kada druyna ma prawo zgoszenia do rozgrywek dowolnej iloci zawodników.
2. Do kadych zawodów moe by zgoszonych max 18 zawodników.
3. Zaleca si wpisywanie do protokou sdziowskiego oraz przydzielenia staych numerów dla 18 podstawowych zawodników . Zawodnicy rozpoczynajcy gr , w rubryce sprawozdania sdziowskiego ( L.p. ) powinni by wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mie koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole .
4. Na awce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi moe przebywa maksymalnie jeszcze 6 osób funkcyjnych ( trener , trener bramkarzy , asystent trenera , kierownik druyny , lekarz , masaysta)
Obowizek kontroli osób zasiadajcych na awkach rezerwowych spoczywa na sdziach zawodów.
5. Zawodnik wykluczony z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunita przez sdziego w czasie zawodów nie moe dalej przebywa na awce rezerwowych. 6. W czasie meczu druyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany.
7. Zawodnicy mog rozgrywa spotkania w dowolnym obuwiu ( wkrty, lub lanki ), speniajcym wymogi przepisów gry w pik non.
8. Kady zawodnik podczas gry musi posiada ochraniacze.
9. Mecze rozgrywane s pikami nr 5
10. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 min z 15 min. przerw.
§ 9
1. Rozgrywki prowadzone s tylko w rundzie wiosennej .
2. Kada z druyn rozgrywa z pozostaymi druynami po dwa spotkania :
- u siebie jako gospodarz
- u przeciwnika jako go
3. Podczas rozgrywek obowizuj nastpujce zasady punktowania:
- za zwycistwo w meczu druyna otrzymuje 3 pkt,
- za remis 1 pkt
- za przegran 0 pkt
§ 10
Kolejno zespoów w tabeli ustala si wg iloci zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej iloci punktów przez dwie lub wicej druyn, o zajtym miejscu decyduj:
1. Przy dwóch zespoach:
a) ilo zdobytych punktów w spotkaniach midzy tymi druynami;
b) przy równej iloci punktów - korzystniejsza rónica midzy zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych druyn;
c) przy dalszej równoci - obowizujca regua UEFA, e bramki strzelone na wyjedzie w
spotkaniach tych druyn liczone s podwójnie.
Zasada ta ma zastosowanie wycznie w przypadku gdy zainteresowane druyny
rozegray pomidzy sob dwa mecze. W przypadku gdy zosta rozegrany pomidzy tymi
druynami tylko jeden mecz, ustalajc kolejno w tabeli nie stosujemy tej reguy.
d) przy dalszej równoci - korzystniejsza rónica bramek we wszystkich spotkaniach z caego
cyklu rozgrywek;
e) przy dalszej równoci - wiksza ilo bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z caego
cyklu rozgrywek;
f) w przypadku, gdy dwoma zespoami o jednakowej iloci punktów s druyny, których kolejno decyduje o awansie stosuje si wycznie zasady okrelone w punktach a), b) i c).
Jeeli i one nie rozstrzygaj o kolejnoci zarzdza si spotkanie baraowe na neutralnym
boisku. Przy wyniku remisowym w tym spotkaniu sdzia zarzdza dogrywk 2 x 15 minut na
dotychczas obowizujcych zasadach, a w dalszej kolejnoci konkurs rzutów karnych zgodnie z obowizujcymi przepisami.
2. Przy wicej ni dwóch zespoach przeprowadza si dodatkow punktacj pomocnicz spotka wycznie midzy zainteresowanymi druynami, kierujc si zasadami podanymi w ustpie 1 punktach a-e
§ 11
1. Zawody mistrzowskie rozgrywane s w terminach wyznaczonych przez Wydzia Gier i Ewidencji ZPN-u prowadzcego rozgrywki i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Godziny rozpoczcia zawodów ustala gospodarz w przedziale godzinnym od 11,00 do 18,00 .
2. W rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych obowizujcym terminem jest sobota, chyba e Wydzia Gier ZPN-u prowadzcego rozgrywki postanowi inaczej .
3. Organ prowadzcy rozgrywki moe wyznaczy obligatoryjny termin rozegrania ostatniej kolejki rozgrywek. 4. O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowizany powiadomi najpóniej 14 dni przed meczem Wydzia Gier i Ewidencji ZPN-u prowadzcego rozgrywki po uprzednim uzyskaniu zgody przeciwnika .
5. Na podstawie terminarza, kluby penice rol gospodarza zawodów (wymienione w terminarzach na pierwszym miejscu) zobowizane s ustali konkretne daty, godziny i miejsce rozegrania zawodów na ca rund rozgrywkow oraz powiadomi o tym organ prowadzcy rozgrywki i przeciwników najpóniej na 14 dni przed rozpoczciem rundy.
Organ prowadzcy rozgrywki moe wprowadzi zasad, e klub bdcy gospodarzem
meczu przesya drog elektroniczn bd faksem do waciwego Wydziau Gier informacj dotyczc daty, godziny oraz miejsca rozpoczcia meczu.
W tym przypadku przyjmuje si, e opublikowanie terminarza rozgrywek na oficjalnej stronie
ZPN prowadzcego rozgrywki jest obowizujce, a
zamieszczone tam terminy rozegrania meczów s wice dla obu klubów. 6. Powoanie trzech i wicej zawodników jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji (PZPN-u, ZPN-u) wzgldnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzajce ich udzia w oficjalnych zawodach, moe by powodem do przeoenia zawodów na inny termin wyznaczony przez Wydzia Gier ZPN-u prowadzcego rozgrywki na wniosek zainteresowanego klubu .
§ 12
Zawody naley zweryfikowa jako walkower 3:0 na niekorzy:
1. druyny zawieszonej w prawach czonkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchway Zarzdu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji rozgrywek w pik non (z póniejszymi zmianami);
2. druyny, która z wasnej winy nie staje do zawodów
3. druyny, która nie przygotowaa boiska do gry stosownie do postanowie § 6 ust. 3 i 5 Uchway Zarzdu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji rozgrywek w pik nona (z póniejszymi zmianami);
4. druyny gospodarza, jeeli nie dostarczy do gry przepisowej piki lub w razie uszkodzenia nie zastpi jej w wyznaczonym czasie
5. druyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczno i nie zostanie usunita w cigu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnicia;
6. druyny, która nie zgodzi si na prowadzenie zawodów przez sdziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;
7. druyny, w której bra udzia zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedoonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
8. druyny, w której bra udzia zawodnik nieuprawniony z tytuu przepisów o opiece lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchway Zarzdu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji rozgrywek w pik non (z póniejszymi zmianami);
9. druyny, która przed zakoczeniem zawodów opuci boisko do gry, lub w której liczba
zawodników bdzie mniejsza ni 7;
10. druyny, której trener prowadzi zespó podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim meczu nie posiadajc wanej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez WD ZPN zgodnie z Uchwa nr VII/190 Zarzdu PZPN z dnia 06 maja 2009.
11. druyny, której zawodnik, czonek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieway
któregokolwiek z sdziów prowadzcych zawody, które z tego powodu zostay przerwane;
12. druyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieway któregokolwiek z sdziów prowadzcych zawody, a zawody z tego powodu zostay przerwane;
13. druyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakoczenie meczu przez sdziego przed upywem ustalonego czasu gry, w szczególnoci wtargnli na pole gry.
14. druyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sdziego nie opuci boiska w cigu 2 minut
15. druyny, która nie dostarczy sdziemu sprawozdania z meczu, zawierajcego skad zawodników,
wraz z zacznikiem;
16. druyny, w skadzie której wystpowao co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki bada antydopingowych lub odmówili poddania si badaniom;
17. druyny, w skadzie której bra udzia zawodnik powoany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim nie uczestniczcy bez zgody lekarza kadry, równie z uwzgldnieniem treci § 20 Uchway Zarzdu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji rozgrywek w pik nona (z póniejszymi zmianami).
18. druyny, w skadzie której bra udzia zawodnik powoany na zgrupowanie kadry narodowej lub jakiejkolwiek reprezentacji Zwizku Piki Nonej , ale w nim nie uczestniczcy bez zgody lekarza kadry lub waciwego Wydziau Szkolenia , równie z uwzgldnieniem treci § 20 Uchway nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarzdu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w pik nona (z póniejszymi zmianami).
19. druyny w skadzie której z winy klubu w cigu caego meczu lub jego czci wystpia mniejsza od wymaganej liczba zawodników modzieowych §28 ust 4 stosuje si odpowiednio.
20. druyny, której kibice swoim zachowaniem doprowadzili do zakoczenia przez sdziego
zawodów przed upywem ustalonego czasu gry.
W przypadku naruszenia przepisów przez obie druyny zostaj one ukarane obustronnym walkowerem. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego ni walkower 3:0 - utrzymuje si wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek druyny ukaranej. Klub ukarany, winien by powiadomiony o utracie punktów w cigu 7 (siedmiu) dni od daty podjcia decyzji.
Rozdzia V
Sdziowie
§ 13
1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Juniorów Modszych obsad sdziowsk wyznacza waciwy organ Zwizku prowadzcego rozgrywki.
2. Jeeli z wyznaczonej trójki sdziowskiej nie stawi si sdzia gówny, jego funkcj automatycznie przejmuje sdzia asystent, uprzednio wytypowany przez waciwy Wydzia Sdziowski.
3. Prowadzenie zawodów bez sdziów asystentów lub z jednym sdzi asystentem jest
niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia si zwizkowych sdziów asystentów lub jednego z nich, kapitan druyny gospodarzy zobowizany jest przedstawi sdziemu kandydatów na
sdziów asystentów.
4. Jeeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sdziowie zwizkowi z jakichkolwiek powodów bd nieobecni – zawody te musz by rozegrane. W takim przypadku kapitan druyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczon godzin rozpoczcia zawodów zawiadomi kapitana druyny goci wzywajc go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów.
5. Kapitanowie obu druyn uzgadniaj midzy sob wybór jednego kandydata na sdziego. W
przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sdzi zwizkowym, jemu przysuguje prawo
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sdziego decyduje losowanie
przeprowadzone w obecnoci kapitanów obu druyn.
6. Fakt wyboru sdziego musi by potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczciem zawodów wasnorcznymi podpisami kapitanów druyn. Sprawozdanie sdziowskie z takich zawodów musi by dostarczone organowi prowadzcemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakoczenia zawodów.
7. Kade zawody mistrzowskie – niezalenie od sposobu wyznaczenia sdziego zastpczego,
musz by rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów druyn, i rozegraj je jako zawody towarzyskie jest niewana.
8. Jeeli sdzia da sygna zakoczenia zawodów na skutek nie stawienia si w przepisowym czasie na boisku jednej z druyn lub obydwu druyn, a po tym fakcie stawiaj si one w komplecie do rozegrania zawodów, to sdzia zobowizany jest te zawody prowadzi. Fakt opónienia si druyn lub druyny sdzia powinien odnotowa w sprawozdaniu z zawodów. Podejmujc decyzj o prowadzeniu zawodów w opónionym czasie sdzia powinien uwzgldni por dnia (czy zaistniae opónienie pozwoli zakoczy zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmujc decyzj prowadzenia zawodów sdzia winien mie na uwadze konieczno ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.
9. Sdzia zawodów przed meczem musi otrzyma lub dosta do wgldu nastpujce dokumenty:
a) weryfikacj boiska, na którym ma by rozegrany mecz. Jeli weryfikacja jest niewana, nie
obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawi, sdziemu nie wolno
prowadzi meczu.
b) protokoy wypenione przez oba zespoy, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod skadami swoich druyn oraz z czytelnie wpisanymi do zacznika imionami i nazwiskami osób towarzyszcych druynie i siedzcych na awce rezerwowych
c) karty zdrowia. Sdzia musi sprawdzi przed meczem wano kart zdrowia wszystkich
zawodników biorcych udzia w zawodach. W przypadku braku wanego badania – sdzia nie
dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów.
d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzajce uprawnienie do gry okrelone przez organ prowadzcy rozgrywki.
e) aktualn licencje trenersk.
10. Sdzia zawodów ma obowizek sprawdzenia obecnoci przedstawiciela suby zdrowia na
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecnoci, nieobecnoci lub zej pracy (np. nie mia niezbdnego wyposaenia, nie dokada naleytej starannoci w niesieniu pomocy).
11. Sdziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypacaj ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej przez waciwy Wydzia Sdziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzaj podatek do waciwego dla siedziby klubu Urzdu Skarbowego. Po zakoczeniu kadego roku kalendarzowego, klub jest zobowizany przesa (zgodnie z Ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych) sdziemu i obserwatorowi PIT okrelajcy wysoko jego dochodów oraz potrconego podatku.
12. W przypadku nie rozegrania zawodów z rónych wzgldów, to przybyym sdziom obserwatorom i delegatom przysuguje zwrot kosztów podróy i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
13. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sdziemu lub obserwatorowi bezporednio po zawodach, waciwy organ dyscyplinarny nakada na winny klub kar finansow.
14. Sdziowie zobowizani s dostarczy sprawozdanie z zawodów w terminie 48 godzin od daty zakoczenia zawodów. Sprawozdania przesyane drog pocztow winny by wysane listem priorytetowym we wskazanym terminie. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych w ukadzie sobota/niedziela – roda – sobota/niedziela sdzia jest zobowizany dostarczy sprawozdanie niezwocznie po zakoczeniu spotkania osobici do organu prowadzcego rozgrywki lub przesa za porednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
Rozdzia VI
Finansowanie rozgrywek
§ 14
1. Druyny bior udzia w rozgrywkach Ligi Wojewódzkich Juniorów Starszych i Juniorów Modszych na koszt wasny.
2. Druyny biorce udzia w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Mlodszych w rundzie wiosennej sezonu pikarskiego 2012/2013 otrzymaj z PZPN dofinansowanie w kwocie 15 000 z (pitnacie tysicy). 3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana klubom, których druyny przystpi do rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Modszych przed rozpoczciem rundy wiosennej sezonu 2012/2013 .
4. Klub, której druyna wycofa si z rozgrywek przed ich zakoczeniem, zobowizana bdzie do zwrotu caej kwoty dofinansowania.
Rozdzia VII
Obowizki Gospodarza Zawodów
§ 15
1. Organizator zawodów jest zobowizany do przestrzegania wymogów okrelonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczestwie Imprez Masowych oraz przepisów zwizkowych z zakresu bezpieczestwa na obiektach pikarskich.
2. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porzdku i spokoju publicznego na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane s zawody: przed ich rozpoczciem, w czasie ich trwania i po ich zakoczeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczy niezbdn ilo sub porzdkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porzdkowych powinien by wrczony sdziemu przed rozpoczciem zawodów.
Rozdzia VIII
Opieka Lekarska
§ 16
1. Kady zawodnik przed rozpoczciem uprawiania sportu pikarskiego obowizany jest podda si wszechstronnym badaniom lekarskim.
2. Wyniki bada musz by odnotowane w ksieczce zdrowia lub zawiadczeniu lekarskim które zobowizani s posiada wszyscy zawodnicy.
3. Zawiadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imi, dat urodzenia , pesel, orzeczenie i winno by ostemplowane przez lekarza przeprowadzajcego badania i zawiera dat badania i podpis lekarza.
4. Badanie lekarskie jest wane przez okres 6 miesicy , liczc od daty badania, chyba e lekarz zaleci wczeniejsze badania kontrolne.
5. Gospodarz zawodów zobowizany jest do zapewnienia podczas caego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielgniarki lub ratownika medycznego (posiadajcego
uprawnienia wynikajce z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecno swoj na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami wasnorcznym czytelnym podpisem na zaczniku do zawodów, który skada sdziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsug na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy kar finansow w wysokoci 300 z .
6. Funkcji opieki medycznej nie moe sprawowa zawodnik wpisany do protokou z zawodów.
Rozdzia IX
Sprawy Dyscyplinarne
§ 17
1. W meczach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Juniorów Modszych stosuje si wycznie kary przewidziane w obowizujcych przepisach gry w pik non tzn. – óte i czerwone kartki.
1. 2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów Ligi zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnie (dwie óte kartki), wlicza si obie óte kartki do rejestru napomnie zawodnika i ponosi on odpowiedzialno dyscyplinarn z tytuu ogólnej iloci ótych kartek liczonych od pocztku sezonu.
3. Zawodnik, który w czasie zawodów Ligi zostanie wykluczony z gry (samoistna - czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacj i nie moe bra udziau w adnych zawodach pikarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez waciwy Wydzia Dyscypliny.
§ 18
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, dziaaczy i kibiców oraz sdziów, obserwatorów i delegatów stosuje si kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz niniejszym Regulaminie.
2. Karom podlega take klub przyjezdny w przypadku niewaciwego zachowania si kibiców przyjezdnych w zwizku z zawodami, w wyniku czego doszo do naruszenia porzdku.
3. Kluby obowizane s prowadzi na podstawie zaczników do sprawozda meczowych, szczegóow ewidencj ótych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencj kartek naley prowadzi oddzielnie dla kadej klasy rozgrywkowej.
4. Napomnienia (óte kartki) otrzymane w trakcie rozgrywek Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Juniorów Modszych przez zawodników druyn, które uzyskay awans do Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Juniorów Modszych s anulowane. Natomiast kary dyscyplinarne wymierzone iloci meczów za przewinienia popenione w tych rozgrywkach musz by wykonane zgodnie z zasadami okrelonymi w niniejszym regulaminie
5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (ót kartk) zostanie automatycznie ukarany: a) przy czwartym napomnieniu (óta kartka) - jeden mecz dyskwalifikacji, b) przy ósmym napomnieniu (óta kartka) - jeden mecz dyskwalifikacji, c) przy dwunastym napomnieniu (óta kartka) - kara dyskwalifikacji dwóch meczów, d) przy kadym kolejnym napomnieniu (óta kartka) - kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu
6.Za wodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnie (dwie óte kartki), wlicza si obie óte kartki do rejestru napomnie zawodnika i ponosi on odpowiedzialno dyscyplinarn z tytuu ogólnej iloci ótych kartek liczonych od pocztku sezonu.
7. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (samoistna - czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacj i nie moe bra udziau w adnych zawodach pikarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez waciwy Wydzia Dyscypliny.
8. Zawodnikowi wykluczonemu z gry (czerwona kartka) kar jednego meczu dyskwalifikacji wymierza si w nastpujcych przypadkach:
a) gdy zawodnik pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszajcego si w
kierunku bramki;
b) gdy zawodnik pozbawia druyn przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywajc pik rk, przy czym nie dotyczy to bramkarza we wasnym polu karnym;
c) gdy bramkarz pozbawia druyn przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki, zatrzymujc pik rk poza wasnym polem karnym.
9. Usunicie przez sdziego w czasie meczu z awki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych którejkolwiek ze znajdujcych si tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach naley do Wydziau Dyscypliny ZPN–u prowadzcego rozgrywki .
10. Kar dyskwalifikacji wymierza si: poprzez zakaz uczestnictwa w okrelonej liczbie meczów (górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów) oraz czasowo w tygodniach, miesicach lub latach. Do czasu dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesicy nie wlicza si okresu przerwy midzy rundami. Przyjmuje si, i okres przerwy midzy rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca nastpnego roku.
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona iloci meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.
12. Kara dyskwalifikacji wymierzona iloci meczów za przewinienia popenione w rozgrywkach mistrzowskich musi by wykonana w tej klasie rozgrywek, w której zostaa wymierzona lub w tej klasie rozgrywek do której druyna awansowaa bd zostaa zdegradowana, z zastrzeeniem e: a) wykonanie kary dotyczcej ótych kartek po zakoczeniu sezonu nie przenosi si na kolejny sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowizany jest do wniesienia opaty w wysokoci kolejnej opaty za óte kartki. Nie dotyczy to juniorów, z wyjtkiem sytuacji, gdy zawodnik w sezonie, w którym otrzyma kar, koczy wiek juniora. W takim przypadku klub zobowizany jest do wniesienia opaty jak za zawodnika najniszej klasy rozgrywkowej seniorów.
b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mog odby kar dyskwalifikacji wyraon iloci meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której j otrzymali ale równie w innym zespole danego lub innego klubu w nastpujcych przypadkach:
c) gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rund wiosenn danego sezonu, a inna druyna tego klubu w które gra , rozpoczyna rozgrywki wczeniej ni zespó, w której zawodnik otrzyma kar,
d) gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomidzy rundami danego sezonu zmieni przynaleno klubow, odbywa kar w zespole, w którym zosta uprawniony do gry.
Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikajcej z czerwonej kartki zawodnik nie moe uczestniczy w adnych rozgrywkach mistrzowskich.
13. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyej 3 miesicy lub na stae - zawodnik nie moe uczestniczy w adnych zawodach pikarskich, ani peni jakichkolwiek funkcji zwizanych z dziaalnoci w pice nonej.
14. W przypadku, gdy zawodnik otrzyma ót kartk powodujc dyskwalifikacj w wymiarze jednego meczu, wystpi w nastpnych zawodach, które w wyniku tego zostay zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uwaana za odbyt i zawodnik taki nadal jest obowizany do jej odbycia. W tym wypadku organ prowadzcy rozgrywki jest zobowizany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania ótych kartek.
15. Zawodnikowi nie zalicza si wykonania kary dyskwalifikacji za óte bd czerwone kartki, meczu, którego termin by ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie zosta rozegrany.
16. W przypadku przerwania zawodów i koniecznoci ich powtórzenia, udzielone przez sdziego napomnienia i wykluczenia zawodników zalicza si do rejestru kar. Zawody, które zostay przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze si pod uwag przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników.
17. Klub przyjmujcy zawodnika na mocy transferu staego lub czasowego z innego klubu, ma obowizek sprawdzi w macierzystym zwizku (okrgu) piki nonej, jakie kary ci na danym zawodniku oraz liczb otrzymanych przez niego napomnie (ótych kartek) i uwzgldni je w swojej ewidencji wg nastpujcych zasad:
a) jeeli zmiana barw klubowych nastpuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, to zawodnik w dalszym cigu posiada w rejestrze t sam liczb kartek, które posiada
dotychczas
b) jeeli zawodnik przechodzi do klasy wyszej lub niszej, to óte kartki, które otrzyma w poprzednim klubie nie podlegaj rejestracji w nowej druynie.
Rozdzia X Protesty i odwoania
§ 19
Po zakoczeniu zawodów kierownicy druyn podpisuj zacznik do sprawozdania bez wzgldu na to czy wnosz protesty, czy te nie.
1. Protesty i odwoania dotycz:
- organizacji zawodów;
- stanu pola gry, w tym nieprawidowego przygotowania, oznaczenia i wyposaenia;
- opónionego przybycia druyny na miejsce rozgrywania zawodów;
- prawidowoci wypenienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów;
- tosamoci zawodników;
- przebiegu zawodów oraz dyscypliny.
2. Kapitanowie i kierownicy druyn mog wnosi protesty na zaczniku do sprawozdania sdziowskiego na nastpujcych zasadach:
a) protesty musz by wnoszone do sdziego przed rozpoczciem zawodów, póniejsze zgoszenia nie bd przyjmowane chyba, e dotycz spraw zaistniaych w czasie trwania zawodów, wszystkie protesty musz by przez sdziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sdzia musi wyznaczy kapitanowi druyny gospodarzy czas na usunicie ewentualnych usterek. Sdzia musi umieci w sprawozdaniu zawodów tre zgoszonych zastrzee, jak równie wydane zarzdzenia.
Protesty dotyczce tosamoci zawodników mog by wnoszone do sdziego najpóniej do zakoczenia zawodów. Sprawdzenia tosamoci zawodników sdzia moe dokona przed zawodami, w czasie przerwy midzy czciami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecnoci kapitanów obydwu druyn. Konieczno sprawdzenia tosamoci zawodników po zakoczeniu zawodów zobowizuje kapitanów i kierowników druyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze w momencie zgoszenia protestu do penej dyspozycji sdziego we wskazanym przez niego miejscu.
b) protesty w zaczniku do sprawozdania sdziowskiego musz by czytelnie podpisane przez kapitana i kierownika druyny, s one wolne od opacenia kaucji
3. Protesty o których mowa w punkcie 1 - mog by take zgoszone przez klub w formie pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzcego rozgrywki, wraz z zaczonym dowodem opacenia kaucji w wysokoci 500 z . 4. Protesty po zawodach musz by dostarczone w cigu 48 Przy zgaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowizuje zasada dwuinstancyjnoci. W rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych i Juniorów Modszych pierwsz instancj jest Wydzia Gier i Ewidencji bd Wydzia Dyscypliny Zwizku prowadzcego rozgrywki, a drug instancj – odpowiednio Komisja ds. Rozgrywek i Pikarstwa Profesjonalnego PZPN i Najwysza Komisja Odwoawcza PZPN , przy czym kopie protestów powinny zosta przekazane stronie przeciwnej.
Nieopacenie kaucji, lub te zoenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty zwizane z przeprowadzeniem postpowania wyjaniajcego dotyczcego zoonego protestu ponosi strona protestujca.
5. W przypadku oddalenia protestu wpacona kaucja na rzecz organu prowadzcego rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie oddalenia kadorazowo naley przesa stronie przeciwnej.
6.W przypadku braku rozstrzygnicia protestu w cigu 1 miesica, stronie zainteresowanej przysuguje prawo wniesienia skargi, skadanej bezporednio do organu drugiej instancji
§ 20
1. Protesty i odwoania dotyczce organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Juniorów Modszych mog by wnoszone do Wydziau Gier ZPN prowadzcego rozgrywki jako organu I instancji. II instancj w sprawach decyzji
podjtych przez Wydzia Gier jest Komisja ds. Rozgrywek i Pikarstwa Profesjonalnego PZPN, natomiast w stosunku do decyzji podjtych w I instancji przez Wydzia Dyscypliny ZPN prowadzcego rozgrywki jest Najwysza Komisja Odwoawcza PZPN.
2. Odwoanie od decyzji organów pierwszej instancji mog by wnoszone do drugiej instancji w terminie 14 dni od daty dorczenia pisemnego uzasadnienia decyzji, za porednictwem organu, który wyda decyzj. Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie si decyzji pierwszej instancji.
3. Rozpatrzenie odwoania przez Zwizkow Komisj Odwoawcz ZPN-u prowadzcego rozgrywki jest uzalenione od wpaty kaucji w wysokoci:”
- 300 z dla klubów
- 200 z dla osób fizycznych
4.Wpata kaucji w wysokoci wskazanej w punkcie 3 musi nastpi wraz z wniesieniem odwoania.
5. Decyzje podjte przez waciwe organy drugiej instancji s ostateczne.
6.Od ostatecznych orzecze organów przysuguje prawo zoenia kasacji w sytuacji naruszenia prawa zwizkowego. Tryb postpowania okrelaj odrbne przepisy PZPN.
Rozdzia XI Postanowienia kocowe
§ 21
1.Niniejszy Regulamin obowizuje we wszystkich Ligach Makroregionalnych Juniorów Starszych i Juniorów Modszych .
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mog by wprowadzane adne zmiany w niniejszym Regulaminie, z wyjtkiem zmian wynikajcych z uchwa Zarzdu PZPN, podjtych po uchwaleniu Regulaminu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysuguje Zarzdowi PZPN.
4. Regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia , z moc obowizujc od rundy wiosennej sezonu 2012/2013.
6.Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mog by wprowadzane wycznie poprzez stosowne Uchway Zarzdu PZPN.
7.Niniejszy Regulamin zosta zatwierdzony na posiedzeniu Zarzdu Polskiego Zwizku Piki Nonej w dniu 2 sierpnia 2012 r.
Prezes PZPN Grzegorz Lato
 
 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Gocimy
Odwiedza nas 9 goci
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Licznik odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert