Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Obsada sdziowska Header Pic
Header Pic

Obsada sdziowska Utwrz PDF Drukuj
11.08.2009.
Zarzd OKS ZOZPN informuje, e obsad rozgrywek modzieowych, turniejów, rozgrywek LZS oraz meczów towarzyskich prowadzi kolega Andrzej Duda. Sdziowanie bez zgody referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny.

__________________________________________________________________________________________________  

obsada sdziowska:  stan na 19.05.2018 r. godz. 8.30 

 

telefon do Kol. Jacek Juszczak   kom. 724-669-940-rozgrywki seniorów.

  telefon do Kol. Andrzej Duda   kom. 512-601-354-rozgrywki modzieowe, Puchar StarostówW CELU PYNNOCI OBSADY PROSZ O PODAWANIE WCZENIEJSZYCH URLOPÓW.      

1. Sdziowie zobowizani s do zgaszania planowanej nieobecnoci w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziaek przed planowan kolejk;

b. W przypadku kolejki „rodowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowan kolejk;

Urlopy naley wysya na adres e-mail: zozpn@wp.pl          

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW GÓWNYCH KLASY OKRGOWEJ ABY W PRZYPADKU BRAKU NAPOMNIE (.k.) i WYKLUCZE W SPRAWOZDANIU W SYSTEMIE EXTRANET WPISYWA ( na przedniej stronie prosz wpisywa: brak napomnie  i wyklucze).

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW O WPISYWANIE PENYCH NAZW ROZGRYWEK Z ROZRÓNIENIEM NA SENIORÓW I JUNIORÓW ORAZ GRUP ROZGRYWKOW. ZASADA TA DOTYCZY RÓWNIE ROZGRYWEK MODZIEOWYCH.

BIURO ZOZPN INFORMUJE KOLEGÓW SDZIÓW, E DELEGACJE SDZIOWSKIE ZA PROWADZENIE ZAWODÓW GRUP MODZIEOWYCH ROZLICZANE S W PONIEDZIAEK W GODZINACH 8-11. ISTNIEJE MOLIWO PRZELEWU NA KONTO (RAZ W MIESICU), PO PRZESANIU DELEGACJI Z RÓWNOCZESNYM PODANIEM NUMERU KONTA BANKOWEGO. 

  PRZYPOMINAMY O WYSYANIU WYNIKÓW SMS  BEZPOREDNIO PO ZAWODACH

 

 Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e delegacje sdziowskie za prowadzenie zawodów nastpujcych Klubów bd rozliczane przez biuro ZOZPN (gotówk tylko w poniedziaki od godz. 8-11, przelewem raz w miesicu-na koniec danego miesica).  Delegacje z danego meczu prosz rozlicza w tym samym miesicu w którym rozegrane zostay): I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamo, III Liga Kobiet: LKS Orkan Beec. Klasa Okrgowa: STS Gryf Gmina Zamo, LKS Grom Róaniec, TKS Huczwa Tyszowce, MGKS Igros Krasnobród, KS Korona aszczów, LKS Olimpia EB Wojan Miczyn, LKS Olimpiakos Tarnogród, GLKS Omega Stary Zamo, LKS Orkan Beec, GKS Ostoja Skierbieszów, SP Victoria ukowa. Klasa A gr. I: GKS Bkitni Obsza, LKS Cosmos Józefów, LKS Metalowiec Goraj, GKS Orze Tereszpol, GKS Pera Deszkowice, SP Piast Babice, GKS Relax Radecznica, LZS Tanew Majdan Stary. Klasa A gr. II: GKS Andoria Mircze, Delta Nielisz, GLKS Graf Chodywace, PKS Metanoja Lipsko, GKS Sparta abunie, LKS Szumy Susiec, GKS Szysza Tarnoszyn. Klasa B: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Mae, GKS Huragan Hrubieszów, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Relax Ksipol, KS Wola Róaniecka-Luchów. Delegacje prosz wypisywa z kosztami uzyskania przychodu i wycznie na drukach delegacji sdziowskich ( z wyczeniem jakichkolwiek rachunków).

 

PRZYPOMINA SI O POTWIERDZANIU GOTOWOCI DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SYSTEMIE EXTRANET.

       

        

                                                                    


 _____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   

                                                                                 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD SEZONU 2014/2015 SDZIOWIE MAJ OBOWIZEK WYPENI SPRAWOZDANIE ZE WSZYSTKICH ROZGRYWEK W SYSTEMIE EXTRANET NAJPÓNIEJ DO WTORKU W GODZINACH PORANNYCH DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W WEEKEND ORAZ DO GODZIN PORANNYCH W PITEK DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W RODY.

   

 

 INSTRUKCJA WYSYANIA SMS W SYTUACJACH WYJTKOWYCH

W przypadkach kiedy jestecie delegowani na zawody, które si nie odbyy (np. nie stawia si jedna lub obydwie druyny, druyna nie posiadaa wanych kart zdrowia…) bd te zawodyzostay zakoczone przed upywem regulaminowego czasu (zejcie jednej z druyn, zdekompletowanie druyny, atak na sdziego…) w dalszym cigu naley wysa smsa w cigu 15 minut. W takich przypadkach naley po numerze meczu i krzyyku wpisa nastpujce litery (XXXXXX to numer meczu):
Mecz przerwany: XXXXXX#P
Mecz si nie odby: XXXXXX#N
Wysyamy smsem tre która jest podkrelona i pogrubiona

 

 

  

Zarzd Okrgowego Kolegium Sdziów zgodnie z podjt Uchwa informuje, e obsada spotka sparingowych i towarzyskich bdzie zamieszczona na stronie zozpn (procedura jak dla meczów mistrzowskich). Kolegów, którzy z rónych przyczyn nie mog by dyspozycjni prosz o wczeniejsze zgoszanie telefonicznie do Kol. Andrzeja Dudy (kom. 512-601-354). Sdziowie, którzy nie zgosz urlopowania oraz bd unikali prowadzenia spotka zostan podani na stronie z imienia i nazwiska.

  

 

 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

   Sdziowanie bez bezporednio wydanej zgody przez referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny. 

    

 

 

 

 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM

WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, E ISTNIEJE OBOWIZEK WPISYWANIA DO SPRAWOZDANIA IMIONA I NAZWISKA SDZIÓW KLUBOWYCH.

 

 

PRZYPOMINAMY, E NIEDYSPOZCYJNO NA ZAWODY NALEY PRZESA DROG MAILOW NA ADRES:

zozpn@wp.pl  (szczegóy na pocztku strony).

 

PRZYPOMINAMY, E ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN WITOLDA WOSIA W

PRZYPADKU JEELI EKWIWALENT ZA ZAWODY ODBIERA INNA OSOBA NI WYSTAWCA DELEGACJI,

WYSTAWCA MA OBOWIZEK POINFORMA O TYM FAKCIE GÓWN KSIGOW ZOZPN

TELEFONICZNIE LUB WYSTAWI PISEMNE UPOWANIENIE.

 

 

 

 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 


Okrgowe Kolegium Sdziów ZOZPN informuje o koniecznoci rejestracji wszystkich sdziów w nowym systemie PZPN24 przeznaczonym do wypeniania sprawozda. System PZPN24 od pierwszej kolejki sezonu 2017/2018 zastpi elektroniczny system Extranet. Poniej prezentujemy szczegóy dotyczce rejestracji sdziów w w/w systemie.

Instrukcja w jaki sposób sdziowie maj si zarejestrowa na stronie PZPN24 (czas rejestracji okoo 5 minut) >>TUTAJ

Od  sezonu 2017/2018 wszystkie rozgrywki bd obsugiwane wycznie przez nowy system, dlatego zachcamy wszystkich do jego testowania.

Sdziowie III i IV ligi wpisuj asystentów  przez system ekstranet, najszybciej jak jest to moliwe. W tej chwili nie istnieje moliwo wyznaczania asystentów przez PZPN24.

 

 

EGZAMINY TEORETYCZNO SPRAWNOCIOWE - 04 CZERWCA 2018 r. (WTOREK) GODZ. 15:30 -   w Zamociu; OSiR w Zamociu. Prosimy o punktualne przybycie. EGZAMINY DOTYCZ WSZYSTKICH SDZIÓW, TAKE TYCH PO OSTATNIM KURSIE. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU SPRAWNOCIOWEGO JEST OKAZANIE WANEJ KARTY ZDROWIA W DNIU EGZMINU.

 

 

 


Przypominamy równie, e wypaty sdziowskie zgodnie z wytycznymi i przekazan informacj przez Przewodniczcego OKS na ostatnim szkoleniu s w tylko i wycznie w poniedziaki. Przypominamy rówie, e zgodnie z informacj przekazan przez Przewodniczcego OKS ZOZPN na Konferencji Sprawozdawczej delegacje nie rozliczone w danym miesicu nie zostan rozliczone (wyjtek stanowi zawody rozegrane na koniec miesica tak jak to jest w msc-u marcu).

 

 


 

OKS ZOZPN informuje, e w biurze ZOZPN s do odbioru emblematy dla sdzów rzeczywistych (na chwil obecn: 11 sztuk, tak wic bdzie obowizywaa kolejno zgosze).

 

 

 

 

NOWY NUMER CZASOPISMA SDZIA:


 
 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 19/20.05.2018 r. (S/N)

III LIGA

 

Druyny

 

Uwagi


 

 

 

 

IV LIGA

 

Druyny

 

Uwagi

N 17

GÓRNIK II-TOMASOVIA

KLUK

GÓRSKI

GIL


S 13

EKO-POWILAK

UKIEWICZ

JASINA

KAPON 

 

I LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

S 11-13

TOMASOVIA-GÓRNIK .

KLUK

WINIARCZYK

TUCKI


N 11

HETMAN-LUBLINIANKA

BURAK

WAKO

GARBATY


S 11, mecz o godz. 13 odwoany przez LZPN

ADA-BKS

GARBATY

GÓRA

KURYJ 

 

 

 


II LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

S 11

UNIA-DUBLER

WIERZBICKI

OSISKI

PRZYCZYNA 

 


III LIGA KOBIET

 

Druyny

 

Uwagi


 

 

 

 


KLASA OKRGOWA

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 14

ORION-OLIMPIAKOS

GIL

SWACHA

LUTEREK

 

S 11

GROM-GRYF

BURAK

JDRUSZKO

KDZIORA

 

N 16

ORKAN-SOKÓ

MALCZEWSKI

KAPON

TUCKI

 

S 17

OSTOJA-OLIMPIA

BARDA

KOCZEK SZ.

WINIARCZYK

 

S 16

IGROS-VICTORIA

LENARD

PRZYCZYNA

BAKA

 

S 17

HUCZWA-OLENDER

BOROWISKI

KDZIORA

NIZIO

 

S 17

UNIA-WÓKNIARZ

GÓRSKI

SZYKUA

WINIARSKI

 

S 17

OMEGA-KORONA

MALEC

RADLISKI

CHABROSKLASA A - GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 17

COSMOS-PIAST

SWACHA

FIDOR

LITWIN


N 16

TANEW-HUK

WINIARSKI

SOBODA

MALEC


S 17

TUR-BKITNI

WRÓBEL

PUPIEC

SZCZYGIE


N 16

PERA D.-TARPAN

KOCZEK SZ.

KURYJ

KOCZEK A.

 

S 14

ALEKSANDRIA-METALOWIEC

HAMERLA

LIWISKI

FIDOR

 

S 17

ORZE T.-RELAX R.

FURMANEK

PAWZKA

LIWISKI


 


KLASA A - GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 12

POGO-GRAF

CIELICA

LEWICKI

WLA


S 16

ANDORIA-METANOJA

SZEWCZUK

OSISKI

POPCZYK

 

N 17

SZUMY-SPARTA .

RADLISKI

SADOWSKI

NIZIO

 

N 15

SZYSZA-DELTA

JASINA

UKIEWICZ

LENARD

 

S 17

POTOK-PERA T.

MIL

SZYMALA

PODGÓRSKI


N 17

SPARTA W.-GRANICA

SZEWCZUK

WIERZBICKI

PRZYCZYNA

 


KLASA B

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 16

RUCH-ORION J.

KASZTELAN

WIERZBICKI

CIELICA


N 17

WOLA-HURAGAN

PAKO

KIEBISKI

LICHOTA

 

S 17

WRZOS-RELAX KS.

GÓRA

KURYJ

GARBATY

 

N 15

ALBATROS-ALWA

SZYKUA

LUTEREK

KRUK

 WLTR

 

Druyny

 

Uwagi

N 11-13

TOMASOVIA-WIDOK/NIED.

KULESZA (m)

CHMURA

RUSZTYN (st)


S 11:30-13

AMSPN HETMAN-ORLTA .

KOCZEK SZ. (st)

MKAL

KOCZEK A. (m) 

 


WLM

 

Druyny

 

Uwagi

S 13

UNIA-TOP

CHABROS
PT 17-18

AMSPN HETMAN-GÓRNIK .

LITWIN


 
 
 
 

 

 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 19/20.05.2018 r. (S/N)

 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 10

 PIAST- METALOWIEC

LIWISKI 

  KRUK

 

  

S 11.30

ROZTOCZE - ORION D.

  MIL

 KULESZA

BOROWISKI 

 

N 16:30

RELAX K - OLIMPIAKOS

  PAWZKA

  LIWISKI

  

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz

Druyny

Obsada

Uwagi

 N 12

HUCZWA - KRYSZTA

 JDRUSZKO 

SWATOWSKI  

  GÓRA .

 

WT.17

OSTOJA - SKORPION

  WAKO

  BOROWISKI

  KULESZA

  22.05.2018

N 13

SZYSZA - GRYF

 UKIEWICZ  LENARD  JASINA

  


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


IGROS - OLENDER

 przeoony

 

 

 

R.18

TANEW - GROM

 LIWISKI

  KRUK

 

16.05.2018

PT. 17

 VICTORIA - ALEKSANDRIA

  PAWZKA

   KRUK

 

 

PT.17.30

IGROS - BKITNI

KOCZEK SZ.

GÓRA . 

 

 18.05.2018


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R 17

DELTA - TARNAWATKA

WINIARCZYK  

 

 

  23.05.2018 r.

 S 11

HURAGAN - PERA T.

LENARD  

  PRUS B.

  

 

R 17

 OLIMPIA - SPARTA
 SZYMALA  MEKAL

   GÓRA .

  23.05.2018 r.


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R. 17

.GAUDIUM - SKORPION

BARDA

SWACHA

 

23.05.2018  

N 11

RELAX R. - GRANICA

FURMANEK  

  

 

 

 PT 17

SOKÓ - ROZTOCZE

SWACHA

  MKAL

 

18.05.2018

 N 14

SZUMY-OLIMPIAKOS

  NIZIO

SADOWSKI   

RADLISKI

 
OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 S 10
 OMEGA - SPARTA W.

LUTEREK

  GÓRA .

  

 

 S 10

ROZTOCZE - ORION D.

KULESZA  

  MIL 

BOROWISKI

 

S 15

POGO - RELAX KS.

   WE

  WASNYM

  ZAKRESIE

  

S 10

.OLENDER - GRYF

RADLISKI  

 


 

 N 10
KRYSZTA- GAUDIUM

WIERZBICKI      

SZEWCZUK

PRUS B.

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

  CZW.17.30

VICTORIA  - GROM

LIWISKI

 

 

 17.05.2018
 S 10.30

WÓKNIARZ-MSP ROZTOCZE

  FURMANEK 

 


 

S 11

OSIR B. - VICTORIA

  PAWZKA 

 

 

 

PT. 16.30

IGROS - BKITNI

KOCZEK SZ.

 

 

18.05.2018 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 10

OLIMP - ULHÓWEK

  CIELICA 

 

 

  

S 14

SZUMY - HUCZWA

   WE

  WASNYM

ZAKRESIE

 

S 11

 GRAF - OLIMPIA

  MALEC 

 

 

 

N 12

 KORONA - ORKAN

  MALEC 

 


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 

  

 

 

 

 

CZW.17

OMEGA - RELAX KS.

BOROWISKI  

 


  17.05.2018

S 12.30

OSIR B. - PIAST

  PAWZKA

 

 

 

N 15

 GRYF - BIGORAJCZYKI

  SZCZYGIE 

 CZW.18

GAUDIUM  - AMSPN

   SWACHA

  


  17.05.2018

 

 

                                            

 

     21.05  PON                          AMATORSKA  LIGA  ORLIK                    DANÓW

     GODZ  . 20.00 21.00            SWACHA

     24.05. CZW.                         AMATORSKA  LIGA  ORLIK                    DANÓW

     GODZ. 19.00 20.00 21.00              SZYMALA

 

                                                TURNIEJ  SZKÓ  POW. TOMASZÓW   LZS     

      18.05. PT.    9.00                        FIDOR  LITWIN                                     ASZCZÓWKA  ORLIK

      21.05. PON. 9.00                  FIDOR  LITWIN                                     BEEC           ORLIK     

    22.05  WT.    9.00                  FIDOR  SWACHA                                 ULHÓWEK

     24.05. CZW.  9.00                  FIDOR  SWACHA                                 TYSZOWCE

 

     18.05 PT  10.00    IGRZYSKA  REGIONALNE DZIEWCZYN  W PICE NOZNEJ        HRUBIESZÓW

                                                               PRZYCZYNA

 

                                                      TURNIEJ  NADRZECZE

     18.05.  PT.    17.30                LIWISKI

      19.05  SOB    9.00 - 19.00     LICHOTA  LITWIN  SWATOWSKI

      20.05. NIEDZ. 9.00 - 15.30    BARDA  GÓRA  SWACHA

 

     19.05  SOB. 9.00          TURNIEJ ZAK ST.     AMSPN                        ZAMO  ROTUNDA

                                                           SWACHA  FIDOR

 

     19.05. SOB. 9.00          TURNIEJ  AK M.   GAUDIUM                    ODWOANE

                                                            BARDA  BOROWISKI

 


 
 

 

 


 

 

        

 

                                           

 

                                                   

   

                                                              

  

     


             

 

 

                

   

                                                                    

                                    

                                                                

                                                                                                                                                      

                                                                   

 

 

          

                                                          

 

        

                                                              

 

          

                                                              

 

         

                                                          

 

                                                     

 

       

                                                

 

     

                                                  

 

     

                                                     

 

       

                                                    

 

      

                                                     

 

  

                                                   

 

      

                                                   

 

                                                           

                                                                                                 

 

  

                                                  


   

                                               

 

 

                                               

 

    

                                                  

 

     

                                               

 

     

                                                     

 

  

                                      

 

  

                                               

 

    

                                                 

 

    

                                                   

 

 

                                

 

    

                                               

 

 

                                

 

  

                                    

 

   

                                     

 

   

                                          

 

 

                                              

 

 

                                                 

 

 

                                             

 

 

                                                    

 

  

                                            

 

  

                                         

 

 

                                             

 

     

                                              

   

 

          

                                          

     

 

                                         

 

  

                                         

 

    

                                                 

 

     

                                         

 

   

                                          

 

  

                                           

 

   

                                          

  

  

                                           

 

 

                                               

                                       

 

   

                                       

        

         

                                       

                                                    

                                                 

     

 

 

   
 
   
 
                              
 

   

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZALEGE i PRZEOONE i DO WYJANIENIA: 

 
 
 
 

WIOSNA 2018 

 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 07/08.04.2018 r. (S/N)


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

 

Uwagi


ROZTOCZE-RELAX KS.

 

 

 

PRZEOZONY 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


KRYSZTA-SKORPION

 

 

 

  PRZEOZONY
OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R.17

SKORPION-ORZE T.

  KOSTRUBIEC

  PAKO

 

  16.05.2018

 

 

 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018 r. (remont boiska w Ksipolu)

RELAX KS.-PIAST

----------------

 

 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018 r.
 OSTOJA-SZUMY LUTEREK
     


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

OLENDER-RELAX KS.

LIWISKI

 

 

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

przeoone

WÓKNIARZ-AMSPN HETMAN

  LIWISKI

 

 

  


 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

ZRYW-OLIMPIA

-----

   

 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

OLIMP-ORKAN

WIERZBICKI

 

 


 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

AMSPN HETMAN-BKITNI

przeoone

 


 

  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________

BRAK SPRAWOZDA:

   

    

 


adres LZPN:
LUBELSKI ZWIZEK PIKI NONEJ, UL. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN


 
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert