Terminy i godziny meczw-procedura zmiany
11.04.2018.
Wydzia Gier ZOZPN informuje, e w przypadku zmiany terminów i godzin meczów w terminie mniejszym jak 14 dni przed danym spotkaniem obowizuje zasada: proba o zmian terminu, wniesienie stosownej opaty ( Klasa Okrgowa 75 z, Klasa A 50 z, Klasa B 30 z, Grupy Modzieowe 20 z) jak równie uzyskanie pisemnej zgody druyny przeciwnej.

Powysze musi by przesane do ZOZPN w formie mailowej minimum na 7 dni przed terminem zawodów).

        Brak któregokolwiek z elementów pozostawi prob bez rozpatrzenia.

                                                    Ze sportowym pozdrowieniem

                                                      Przewodniczcy WG ZOZPN

                                                           /-/Henryk Kowalski