Obsada sdziowska
11.08.2009.
Zarzd OKS ZOZPN informuje, e obsad rozgrywek modzieowych, turniejów, rozgrywek LZS oraz meczów towarzyskich prowadzi kolega Andrzej Duda. Sdziowanie bez zgody referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny.

__________________________________________________________________________________________________  

obsada sdziowska:  stan na 22.05.2018 r. godz. 20.00 

 

telefon do Kol. Jacek Juszczak   kom. 724-669-940-rozgrywki seniorów.

  telefon do Kol. Andrzej Duda   kom. 512-601-354-rozgrywki modzieowe, Puchar StarostówW CELU PYNNOCI OBSADY PROSZ O PODAWANIE WCZENIEJSZYCH URLOPÓW.      

1. Sdziowie zobowizani s do zgaszania planowanej nieobecnoci w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziaek przed planowan kolejk;

b. W przypadku kolejki „rodowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowan kolejk;

Urlopy naley wysya na adres e-mail: zozpn@wp.pl          

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW GÓWNYCH KLASY OKRGOWEJ ABY W PRZYPADKU BRAKU NAPOMNIE (.k.) i WYKLUCZE W SPRAWOZDANIU W SYSTEMIE EXTRANET WPISYWA ( na przedniej stronie prosz wpisywa: brak napomnie  i wyklucze).

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW O WPISYWANIE PENYCH NAZW ROZGRYWEK Z ROZRÓNIENIEM NA SENIORÓW I JUNIORÓW ORAZ GRUP ROZGRYWKOW. ZASADA TA DOTYCZY RÓWNIE ROZGRYWEK MODZIEOWYCH.

BIURO ZOZPN INFORMUJE KOLEGÓW SDZIÓW, E DELEGACJE SDZIOWSKIE ZA PROWADZENIE ZAWODÓW GRUP MODZIEOWYCH ROZLICZANE S W PONIEDZIAEK W GODZINACH 8-11. ISTNIEJE MOLIWO PRZELEWU NA KONTO (RAZ W MIESICU), PO PRZESANIU DELEGACJI Z RÓWNOCZESNYM PODANIEM NUMERU KONTA BANKOWEGO. 

  PRZYPOMINAMY O WYSYANIU WYNIKÓW SMS  BEZPOREDNIO PO ZAWODACH

 

 Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e delegacje sdziowskie za prowadzenie zawodów nastpujcych Klubów bd rozliczane przez biuro ZOZPN (gotówk tylko w poniedziaki od godz. 8-11, przelewem raz w miesicu-na koniec danego miesica).  Delegacje z danego meczu prosz rozlicza w tym samym miesicu w którym rozegrane zostay): I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamo, III Liga Kobiet: LKS Orkan Beec. Klasa Okrgowa: STS Gryf Gmina Zamo, LKS Grom Róaniec, TKS Huczwa Tyszowce, MGKS Igros Krasnobród, KS Korona aszczów, LKS Olimpia EB Wojan Miczyn, LKS Olimpiakos Tarnogród, GLKS Omega Stary Zamo, LKS Orkan Beec, GKS Ostoja Skierbieszów, SP Victoria ukowa. Klasa A gr. I: GKS Bkitni Obsza, LKS Cosmos Józefów, LKS Metalowiec Goraj, GKS Orze Tereszpol, GKS Pera Deszkowice, SP Piast Babice, GKS Relax Radecznica, LZS Tanew Majdan Stary. Klasa A gr. II: GKS Andoria Mircze, Delta Nielisz, GLKS Graf Chodywace, PKS Metanoja Lipsko, GKS Sparta abunie, LKS Szumy Susiec, GKS Szysza Tarnoszyn. Klasa B: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Mae, GKS Huragan Hrubieszów, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Relax Ksipol, KS Wola Róaniecka-Luchów. Delegacje prosz wypisywa z kosztami uzyskania przychodu i wycznie na drukach delegacji sdziowskich ( z wyczeniem jakichkolwiek rachunków).

 

PRZYPOMINA SI O POTWIERDZANIU GOTOWOCI DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SYSTEMIE EXTRANET.

       

        

                                                                    


 _____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   

                                                                                 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD SEZONU 2014/2015 SDZIOWIE MAJ OBOWIZEK WYPENI SPRAWOZDANIE ZE WSZYSTKICH ROZGRYWEK W SYSTEMIE EXTRANET NAJPÓNIEJ DO WTORKU W GODZINACH PORANNYCH DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W WEEKEND ORAZ DO GODZIN PORANNYCH W PITEK DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W RODY.

   

 

 INSTRUKCJA WYSYANIA SMS W SYTUACJACH WYJTKOWYCH

W przypadkach kiedy jestecie delegowani na zawody, które si nie odbyy (np. nie stawia si jedna lub obydwie druyny, druyna nie posiadaa wanych kart zdrowia…) bd te zawodyzostay zakoczone przed upywem regulaminowego czasu (zejcie jednej z druyn, zdekompletowanie druyny, atak na sdziego…) w dalszym cigu naley wysa smsa w cigu 15 minut. W takich przypadkach naley po numerze meczu i krzyyku wpisa nastpujce litery (XXXXXX to numer meczu):
Mecz przerwany: XXXXXX#P
Mecz si nie odby: XXXXXX#N
Wysyamy smsem tre która jest podkrelona i pogrubiona

 

 

  

Zarzd Okrgowego Kolegium Sdziów zgodnie z podjt Uchwa informuje, e obsada spotka sparingowych i towarzyskich bdzie zamieszczona na stronie zozpn (procedura jak dla meczów mistrzowskich). Kolegów, którzy z rónych przyczyn nie mog by dyspozycjni prosz o wczeniejsze zgoszanie telefonicznie do Kol. Andrzeja Dudy (kom. 512-601-354). Sdziowie, którzy nie zgosz urlopowania oraz bd unikali prowadzenia spotka zostan podani na stronie z imienia i nazwiska.

  

 

 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

   Sdziowanie bez bezporednio wydanej zgody przez referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny. 

    

 

 

 

 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM

WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, E ISTNIEJE OBOWIZEK WPISYWANIA DO SPRAWOZDANIA IMIONA I NAZWISKA SDZIÓW KLUBOWYCH.

 

 

PRZYPOMINAMY, E NIEDYSPOZCYJNO NA ZAWODY NALEY PRZESA DROG MAILOW NA ADRES:

zozpn@wp.pl  (szczegóy na pocztku strony).

 

PRZYPOMINAMY, E ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN WITOLDA WOSIA W

PRZYPADKU JEELI EKWIWALENT ZA ZAWODY ODBIERA INNA OSOBA NI WYSTAWCA DELEGACJI,

WYSTAWCA MA OBOWIZEK POINFORMA O TYM FAKCIE GÓWN KSIGOW ZOZPN

TELEFONICZNIE LUB WYSTAWI PISEMNE UPOWANIENIE.

 

 

 

 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 


Okrgowe Kolegium Sdziów ZOZPN informuje o koniecznoci rejestracji wszystkich sdziów w nowym systemie PZPN24 przeznaczonym do wypeniania sprawozda. System PZPN24 od pierwszej kolejki sezonu 2017/2018 zastpi elektroniczny system Extranet. Poniej prezentujemy szczegóy dotyczce rejestracji sdziów w w/w systemie.

Instrukcja w jaki sposób sdziowie maj si zarejestrowa na stronie PZPN24 (czas rejestracji okoo 5 minut) >>TUTAJ

Od  sezonu 2017/2018 wszystkie rozgrywki bd obsugiwane wycznie przez nowy system, dlatego zachcamy wszystkich do jego testowania.

Sdziowie III i IV ligi wpisuj asystentów  przez system ekstranet, najszybciej jak jest to moliwe. W tej chwili nie istnieje moliwo wyznaczania asystentów przez PZPN24.

 

 

EGZAMINY TEORETYCZNO SPRAWNOCIOWE - 05 CZERWCA 2018 r. (WTOREK) GODZ. 15:30 -   w Zamociu; OSiR w Zamociu. Prosimy o punktualne przybycie. EGZAMINY DOTYCZ WSZYSTKICH SDZIÓW, TAKE TYCH PO OSTATNIM KURSIE. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU SPRAWNOCIOWEGO JEST OKAZANIE WANEJ KARTY ZDROWIA W DNIU EGZMINU.

 

 

 


Przypominamy równie, e wypaty sdziowskie zgodnie z wytycznymi i przekazan informacj przez Przewodniczcego OKS na ostatnim szkoleniu s w tylko i wycznie w poniedziaki. Przypominamy rówie, e zgodnie z informacj przekazan przez Przewodniczcego OKS ZOZPN na Konferencji Sprawozdawczej delegacje nie rozliczone w danym miesicu nie zostan rozliczone (wyjtek stanowi zawody rozegrane na koniec miesica tak jak to jest w msc-u marcu).

 

 


 

OKS ZOZPN informuje, e w biurze ZOZPN s do odbioru emblematy dla sdzów rzeczywistych (na chwil obecn: 11 sztuk, tak wic bdzie obowizywaa kolejno zgosze).

 

 

 

 

NOWY NUMER CZASOPISMA SDZIA:


 
 


OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 23.05.2018 r. (R)I LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

R 16

ADA-TOMASOVIA

WRÓBEL

PUPIEC

WINIARCZYK


R 17

GAUDIUM-HURAGAN

KURYJ

LICHOTA

KIEBISKI
WLTR

 

Druyny

 

Uwagi

R 15-17

OSIR-WIDOK/MOTOR

PAWZKA

KRUK

LIWISKI

 

KLASA OKRGOWA

           

R 17

HUCZWA-OLENDER

BOROWISKI

SZCZUREK

SWACHA

  23.05.2018 r.


KLASA A - GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R 17

TUR-BKITNI

WRÓBEL

PUPIEC

SZCZYGIE

30.05.2018 r.

 


 

 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 22/23.05.2018 r. (S/N)

 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R 17

 OLIMPIAKOS - PIAST

KOCZEK S

  

 

  23.05.2018


.

 

 


   

 

  

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz

Druyny

Obsada

Uwagi

 


  

 

 

 

WT.17

OSTOJA - SKORPION

  WAKO

  BOROWISKI

  KULESZA

  22.05.2018     

  


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi 

 

 

 


 

 

  

  

  

  

 

 

 


 

 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R 17

DELTA - TARNAWATKA

HAMERLA 

 

 

  23.05.2018 r.

 

.

 

 

  

 

R 17

 OLIMPIA - SPARTA
 SZYMALA  MEKAL

   GÓRA .

  23.05.2018 r.


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R. 17

.GAUDIUM - SKORPION

BARDA

 

 

23.05.2018  


 

 

  

 

 

 


 

  

 

 

 


  

   


 
OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 R  16 RELAX KS.-ORION

KOCZEK A

 

  

  23.05.2018  

 


 

   

 

 

 


  

  

  

  


.

 

 


 

   

       


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 


 

 

 

 
 


   

 


  

 

 

 

 


 

 

 

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R 17

ULHÓWEK  -  GRAF

MALEC  

 

 

23.05.2018     

  


 


 

  

 

 

 


 

  

 


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 

  

 

 

 

 


   

 


  

 


 

 

 

 

   

   

 


   

  


  

 

 

                                            

 

     21.05  PON                          AMATORSKA  LIGA  ORLIK                    DANÓW

     GODZ  . 20.00 21.00               SWACHA

     24.05. CZW.                         AMATORSKA  LIGA  ORLIK                    DANÓW

     GODZ. 19.00 20.00 21.00        SZYMALA

 

                                                TURNIEJ  SZKÓ  POW. TOMASZÓW   LZS     

      18.05. PT.    9.00                        FIDOR  LITWIN                                     ASZCZÓWKA  ORLIK

      21.05. PON. 9.00                  FIDOR  LITWIN                                     BEEC           ORLIK     

    22.05  WT.    9.00                  FIDOR  LITWIN                                 ULHÓWEK

     24.05. CZW.  9.00                  FIDOR  SWACHA                                 TYSZOWCE

 

      24.05. CZW  10.00                               FESTIWAL SPORTU   TKKF            ZAMO  SZTUCZNA

                                                               BARDA  BOROWISKI

 

 

                                                          

 

                                              

 

 

                                              

 

 

                        

 


 
 

 

 


 

 

        

 

                                           

 

                                                   

   

                                                              

  

     


             

 

 

                

   

                                                                    

                                    

                                                                

                                                                                                                                                      

                                                                   

 

 

          

                                                          

 

        

                                                              

 

          

                                                              

 

         

                                                          

 

                                                     

 

       

                                                

 

     

                                                  

 

     

                                                     

 

       

                                                    

 

      

                                                     

 

  

                                                   

 

      

                                                   

 

                                                           

                                                                                                 

 

  

                                                  


   

                                               

 

 

                                               

 

    

                                                  

 

     

                                               

 

     

                                                     

 

  

                                      

 

  

                                               

 

    

                                                 

 

    

                                                   

 

 

                                

 

    

                                               

 

 

                                

 

  

                                    

 

   

                                     

 

   

                                          

 

 

                                              

 

 

                                                 

 

 

                                             

 

 

                                                    

 

  

                                            

 

  

                                         

 

 

                                             

 

     

                                              

   

 

          

                                          

     

 

                                         

 

  

                                         

 

    

                                                 

 

     

                                         

 

   

                                          

 

  

                                           

 

   

                                          

  

  

                                           

 

 

                                               

                                       

 

   

                                       

        

         

                                       

                                                    

                                                 

     

 

 

   
 
   
 
                              
 

   

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZALEGE i PRZEOONE i DO WYJANIENIA: 

 
 
 
 

WIOSNA 2018 

 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 07/08.04.2018 r. (S/N)


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

 

Uwagi


ROZTOCZE-RELAX KS.

 

 

 

PRZEOZONY 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


KRYSZTA-SKORPION

 

 

 

  PRZEOZONY


 

 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018 r. (remont boiska w Ksipolu)

RELAX KS.-PIAST

----------------

 

 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018 r.
 OSTOJA-SZUMY LUTEREK
     


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

OLENDER-RELAX KS.

LIWISKI

 

 

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

przeoone

WÓKNIARZ-AMSPN HETMAN

  LIWISKI

 

 

  


 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

ZRYW-OLIMPIA

-----

   

 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

OLIMP-ORKAN

WIERZBICKI

 

 


 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________

BRAK SPRAWOZDA:

   

    

 


adres LZPN:
LUBELSKI ZWIZEK PIKI NONEJ, UL. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN