Obsada sdziowska
11.08.2009.
Zarzd OKS ZOZPN informuje, e obsad rozgrywek modzieowych, turniejów, rozgrywek LZS oraz meczów towarzyskich prowadzi kolega Andrzej Duda. Sdziowanie bez zgody referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny.

__________________________________________________________________________________________________  

obsada sdziowska:  stan na  22.09.2018 r. godz. 10:30

 

telefon do Kol. Jacek Juszczak   kom. 724-669-940-rozgrywki seniorów.

  telefon do Kol. Andrzej Duda   kom. 512-601-354-rozgrywki modzieowe, Puchar StarostówW CELU PYNNOCI OBSADY PROSZ O PODAWANIE WCZENIEJSZYCH URLOPÓW.      

1. Sdziowie zobowizani s do zgaszania planowanej nieobecnoci w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziaek przed planowan kolejk;

b. W przypadku kolejki „rodowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowan kolejk;

Urlopy naley wysya na adres e-mail: zozpn@wp.pl          

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW GÓWNYCH KLASY OKRGOWEJ ABY W PRZYPADKU BRAKU NAPOMNIE (.k.) i WYKLUCZE W SPRAWOZDANIU W SYSTEMIE EXTRANET WPISYWA ( na przedniej stronie prosz wpisywa: brak napomnie  i wyklucze).

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW O WPISYWANIE PENYCH NAZW ROZGRYWEK Z ROZRÓNIENIEM NA SENIORÓW I JUNIORÓW ORAZ GRUP ROZGRYWKOW. ZASADA TA DOTYCZY RÓWNIE ROZGRYWEK MODZIEOWYCH.

BIURO ZOZPN INFORMUJE KOLEGÓW SDZIÓW, E DELEGACJE SDZIOWSKIE ZA PROWADZENIE ZAWODÓW GRUP MODZIEOWYCH ROZLICZANE S W PONIEDZIAEK W GODZINACH 8-11. ISTNIEJE MOLIWO PRZELEWU NA KONTO (RAZ W MIESICU), PO PRZESANIU DELEGACJI Z RÓWNOCZESNYM PODANIEM NUMERU KONTA BANKOWEGO. 

  PRZYPOMINAMY O WYSYANIU WYNIKÓW SMS  BEZPOREDNIO PO ZAWODACH

 

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e delegacje sdziowskie za prowadzenie zawodów nastpujcych Klubów bd rozliczane przez ZOZPN  przelewem raz w miesicu  na  konto bankowe sdziego lub obserwatora do 10-go dnia kadego nastpnego miesica w cznej kwocie za wszystkie mecze. Przypominamy rówie, e zgodnie z informacj przekazan przez Przewodniczcego OKS ZOZPN na Konferencji Sprawozdawczej delegacje nie rozliczone w danym miesicu nie zostan rozliczone (wyjtek stanowi zawody rozegrane na koniec miesica). Delegacje z danego meczu sobota/niedziela i meczów w tygodniu poprzedzajcych ten termin kadorazowo sdzia ma obowizek dostarczy do biura ZOZPN w poniedziaek po zawodach lub poczt maksymalnie do rody po zawodach. 

Delegacje z danego meczu prosz rozlicza w tym samym miesicu w którym rozegrane zostay): I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamo. Klasa Okrgowa: STS Gryf Gmina Zamo, LKS Grom Róaniec, KS Korona aszczów, LKS Metalowiec Goraj, LKS Olimpia Miczyn, LKS Olimpiakos Tarnogród, GLKS Omega Stary Zamo, LKS Orkan Beec, LZS Tanew Majdan Stary, SP Victoria ukowa. Klasa A: GKS Andoria Mircze, GKS Bkitni Obsza, LKS Cosmos Józefów, MGKS Igros Krasnobród, GKS Ostoja Skierbieszów, GKS Sparta abunie, LKS Szumy Susiec, LZS Tarpan Korchów. Klasa B gr. I: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Mae, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Orze Tereszpol, SP Piast Babice, GKS Relax Radecznica, , GKS Relax Ksipol, KS Wola Róaniecka-Luchów. Klasa B gr. II: GKS Delta Nielisz, GLKS Graf Chodywace, GKS Huragan Hrubieszów, PKS Metanoja Lipsko, GKS Pera Deszkowice, GKS Szysza Tarnoszyn. Delegacje prosz wypisywa z kosztami uzyskania przychodu i wycznie na drukach delegacji sdziowskich ( z wyczeniem jakichkolwiek rachunków).

 

PRZYPOMINA SI O POTWIERDZANIU GOTOWOCI DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SYSTEMIE EXTRANET.
 


 

       

        

                                                                    


 _____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   

                                                                                 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD SEZONU 2014/2015 SDZIOWIE MAJ OBOWIZEK WYPENI SPRAWOZDANIE ZE WSZYSTKICH ROZGRYWEK W SYSTEMIE EXTRANET NAJPÓNIEJ DO WTORKU W GODZINACH PORANNYCH DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W WEEKEND ORAZ DO GODZIN PORANNYCH W PITEK DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W RODY.

   

 

 INSTRUKCJA WYSYANIA SMS W SYTUACJACH WYJTKOWYCH

W przypadkach kiedy jestecie delegowani na zawody, które si nie odbyy (np. nie stawia si jedna lub obydwie druyny, druyna nie posiadaa wanych kart zdrowia…) bd te zawodyzostay zakoczone przed upywem regulaminowego czasu (zejcie jednej z druyn, zdekompletowanie druyny, atak na sdziego…) w dalszym cigu naley wysa smsa w cigu 15 minut. W takich przypadkach naley po numerze meczu i krzyyku wpisa nastpujce litery (XXXXXX to numer meczu):
Mecz przerwany: XXXXXX#P
Mecz si nie odby: XXXXXX#N
Wysyamy smsem tre która jest podkrelona i pogrubiona

 

 

  

Zarzd Okrgowego Kolegium Sdziów zgodnie z podjt Uchwa informuje, e obsada spotka sparingowych i towarzyskich bdzie zamieszczona na stronie zozpn (procedura jak dla meczów mistrzowskich). Kolegów, którzy z rónych przyczyn nie mog by dyspozycjni prosz o wczeniejsze zgoszanie telefonicznie do Kol. Andrzeja Dudy (kom. 512-601-354). Sdziowie, którzy nie zgosz urlopowania oraz bd unikali prowadzenia spotka zostan podani na stronie z imienia i nazwiska.

  

 

 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

   Sdziowanie bez bezporednio wydanej zgody przez referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny. 

    

 

 

 

 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD

PRZED SAMYM

WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, E ISTNIEJE OBOWIZEK WPISYWANIA DO SPRAWOZDANIA IMIONA I NAZWISKA SDZIÓW KLUBOWYCH.

 

 

PRZYPOMINAMY, E NIEDYSPOZCYJNO NA ZAWODY NALEY PRZESA DROG MAILOW

NA ADRES:

zozpn@wp.pl  (szczegóy na pocztku strony).

 


 

 

 

 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 


Okrgowe Kolegium Sdziów ZOZPN informuje o koniecznoci rejestracji wszystkich sdziów w nowym systemie PZPN24 przeznaczonym do wypeniania sprawozda. System PZPN24 od pierwszej kolejki sezonu 2017/2018 zastpi elektroniczny system Extranet. Poniej prezentujemy szczegóy dotyczce rejestracji sdziów w w/w systemie.

Instrukcja w jaki sposób sdziowie maj si zarejestrowa na stronie PZPN24 (czas rejestracji okoo 5 minut) >>TUTAJ

Od  sezonu 2017/2018 wszystkie rozgrywki bd obsugiwane wycznie przez nowy system, dlatego zachcamy wszystkich do jego testowania.

Sdziowie III i IV ligi wpisuj asystentów  przez system ekstranet, najszybciej jak jest to moliwe. W tej chwili nie istnieje moliwo wyznaczania asystentów przez PZPN24.

 

 

 

NOWY NUMER CZASOPISMA SDZIA:


 
 
 
OKS ZOZPN informuje, e w biurze ZOZPN s do odbioru emblematy dla sdziów po nowym kursie. 

Sdziowie, którzy w terminie do 31.07.2018 r. nie zoyli dokumentów licencyjnych w biurze ZOZPN, dostarczaj dokumentacj do LZPN we wasnym zakresie(obowizkowo naley wysa dowód nadania mailem na adres zozpn@wp.pl). Brak zoenia licencji oraz nie przesanie dowodu nadania licencji do LZPN bdzie skutkowao nie uwzgldnianiem w obsadzie.

 

BRAK OPAT KFP BDZIE SKUTKOWA NIE DELEGOWANIEM NA ZAWODY OD NASTPNEJ KOLEJKI. KONTAKT W SPRAWIE WPAT DO KOL. ANDRZEJA KOZOWSKIEGO.

 

Okrgowe Kolegium Sdziów informuje, e s do zakupienia Przepisy Gry w Pik Non wydanie 2018/2019 w cenia 12 z, które kady sdzia/obserwator ma obowizek posiada.

 

 

 

 

EGZAMINY TEORETYCZNO SPRAWNOCIOWE - 25 WRZENIA 2018 r. (WTOREK) GODZ. 15:30 -   w Zamociu; OSiR w Zamociu. Prosimy o punktualne przybycie. EGZAMINY DOTYCZ WSZYSTKICH SDZIÓW, TAKE TYCH PO OSTATNIM KURSIE. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU SPRAWNOCIOWEGO JEST OKAZANIE WANEJ KARTY ZDROWIA W DNIU EGZMINU.

EGZAMIN TEORETYCZNY W/W TERMINIE w I LO w ZAMOCIU UL. AKADEMICKA 8 o godz. 17:30

 

N/w sdziów prosimy we wasnym zakresie dostarczy do Lubelskiego Zwizku Piki Nonej wymienione braki.

Krzysztof Wróbel (legitymacja licencyjna lub zdjcie); ukasz Chabros (legitymacja licencyjna lub zdjcie); Andrzej Góra (legitymacja licencyjna lub zdjcie); ukasz Góra (zdjcie); Kacper Pako (zdjcie), Adam Pawzka (zdjcie); Marek Wierzbicki (legitymacja licencyjna lub zdjcie); Andrzej Sadowski (legitymacja licencyjna lub zdjcie); Zbigniew Szymala (legitymacja licencyjna lub zdjcie). Jeeli sdzia posiada jeszcze wolne rubryki w legitymacji licencyjnej przesya legitymacj, a jeeli ju jest brak miejsca na piecztki to przesya zdjcie do wyrobienia nowej legitymacji.

BRAK WYSANIA LICENCJI i OPATY: SEBASTIAN DZIWURA, PRZEMYSAW UCZKA, ROMAN PUPIEC, KAROLINA RUSZTYN, MARIUSZ SZCZUREK, DAWID WAWRYK, KRZYSZTOF ZUB.

 

 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 22/23.09.2018 r. (S/N)I LIGA KOBIET

 

Druyny

 

Uwagi

S 12

WANDA KRAKÓW

MIL


IV LIGA

 

Druyny

 

Uwagi

N 15

KS HETMAN-KRYSZTA

KLUK

JASINA

ABA


N 16

WODAWIANKA-LUBLINIANKA 

UKIEWICZ 

KAPON

KASZTELAN
U 15

 

Druyny

 

Uwagi

S 12

 

BURAK

PAKO

WAKO 

 


I LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

S 11-13

TOMASOVIA-ADA

SOBODA

OSTROWSKI

GARBATY


N 11

HETMAN-CHEMIANKA

GÓRSKI

WIERZBICKI

PAKO


S 11

AMSPN HETMAN-CHEM.

UKIEWICZ

WIERZBICKI

LENARD 

 


KLASA OKRGOWA

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 16

GROM-ORKAN

SWACHA

LUTEREK

KOCZEK

 

N 16

ROZTOCZE-OLIMPIAKOS

MALEC

OSTROWSKI

KURYJ

 

N 11

OLIMPIA-OMEGA

MALCZEWSKI

LENARD

PAWZKA 

 

S 16

GRYF-VICTORIA

BOROWISKI

FURMANEK

PAWZKA

 

S 16

SOKÓ-METALOWIEC

SZEWCZUK

KDZIORA

GÓRA

 

ODWOANE

KORONA-TANEW

KDZIORA

BURAK
JDRUSZKO

 

S 11

POTOK-SPARTA W.

JASINA

GÓRSKI

HAMERLA

 

S 16

WÓKNIARZ-UNIA

GIL

KURYJ

MICHALEC

GORAJ, szatnie Frampol

KLASA A

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15

SZUMY-IGROS

FURMANEK

KRUK

SOBODA


N 16

COSMOS-GRANICA

HAMERLA

GIL

KULESZA


N 15

POGO-ANDORIA

SZYKUA

SWATOWSKI

SZCZYGIE


N 13

TARPAN-ORION D.

KOCZEK

LUTEREK

SWACHA

 

S 11

BKITNI-OLENDER

MALEC

RADLISKI

LEWICKI

 

N 15

SPARTA .-TUR

PAKO

WIERZBICKI

GÓRSKI

 

N 16

OSTOJA-WRZOS

PAWZKA

LENARD

MALCZEWSKI

 

 

 

KLASA B Gr. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 15

ORION J.-PIAST

KOCZEK

SZAROWOLEC

KULESZA


N 15

RELAX R.-ORZE T.

GARBATY

GÓRA

BARDA

 

N 15

WOLA-ALEKSANDRIA

MICHALEC

SZAROWOLEC

PODGÓRSKI

 

N 15

RELAX KS.-ALWA

CHMURA

SADOWSKI

SZYMALA

 


 

KLASA B Gr. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 11

GRYF II-DELTA

BARDA

GÓRA

GARBATY


N 13

GRAF-TARNAWATKA

BUCZKOWSKI

CIELICA

RADLISKI

 

N 14

METANOJA-PERA T.

KOSTRUBIEC

LICHOTA

WAWRYK

 

N 14

RUCH-SZYSZA

PETELA

PRZYCZYNA

OSISKI

 

S 16

HURAGAN-PERA D.

KOSTRUBIEC

SWACHA

SWATOWSKI

 


WLTR

 

Druyny

 

Uwagi

S 11

GAUDIUM-AVIA

CHMURA

SADOWSKI

SZAROWOLEC


S 11-12:30

TOMASOVIA-SYGNA

BARDA

JDRUSZKO

KAPON

WOUCZYN

S 11

OSIR-AVIA

FURMANEK

PAWZKA

KRUK
WLM

 

Druyny

 

Uwagi

S 11-12:30

AMSPN HETMAN-NIEDWIADEK

GÓRA .
S 11

UNIA-BKS

POPCZYK
S 14

GAUDIUM-JEDYNKA

SADOWSKI
S 13

OSIR-BKS

KRUK

 

 

 


 


OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 22/23.09.2018 r. (S/N)


WLM

 

Druyny

 

Uwagi

 

 

   

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 PT. 16  PIAST  -  TANEW

PAWZKA 

  KRUK

 

  21.09.2018

  S 11

RELAX - ALEKSANDRIA

WE   

WASNYM

  ZAKRESIE

  

 S 11

ORION D. - VICTORIA

SZYMALA

 

 

  

 S 11

OLIMPIAKOS - BKITNI

 WE WASNYM

   ZAKRESIE

 

    

  


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 S 15  OSTOJA - HURAGAN

  GÓRA .

  GÓRSKI

 

 

 S 15 SPARTA W. - HUCZWA

CIELICA 

  

 

 

 S 16

ROZTOCZE - SZYSZA

 SZCZYGIE

PODGÓRSKI

 

  

N 11

KRYSZTA - KORONA

JDRUSZKO

KDZIORA 

 

 

 


 

 


       


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11
OLENDER - WÓKNIARZ

  LICHOTA

WAWRYK

 

   

 S 15
ORZE T. - TUR
 WAWRYK

  LICHOTA

 

 

 S 14  ROZTOCZE - COSMOS

SZCZYGIE

PODGÓRSKI
 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 S 12
 IGROS - SPARTA

  WE

  WASNYM

  ZAKRESIE

  

 WT.17  GRANICA - AMSPN

WE  .

  WASNYM

  ZAKRESIE

  25.09.2018

 N 11

TARNAWATKA - DELTA

  WE

 WASNYM

   ZAKRESIE

 

N 13.30
 OLIMPIA - SKORPION

  GÓRA

PRUS

   

  

                     

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

PRZEOONE

GRYF - POGO


 

 

ZAWADA 

S 11

KRYSZTA - OSiR B.

  BOROWISKI

   SWACHA


 

PRZEOONE

SZUMY - SPARTA W.

   CIELICA

  

 


S 12

ROZTOCZE  - UNIA

  PODGÓRSKI 

SZCZYGIE  

 

 

PON.16.30

 GROM - OMEGA

  KRUK

PAWZKA  


  24.09.2018

 

 


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH Gr. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

  S 11

RELAX KS.- MSPN ROZTOCZE

  WE

  WASNYM

 ZAKRESIE

 

S 14

 ORION - OLIMPIAKOS

  SZYMALA

  


 

 N 11

 VICTORIA - COSMOS

   WE

  WASNYM 

  ZAKRESIE

 

R.16.30

 WÓKNIARZ - ROZTOCZE

PAWZKA 

KRUK


  26.09.2018

 

 

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH Gr. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

  S 11   KORONA - HUCZWA  BUCZKOWSKI        
 PRZEOONE  GRAF - OLIMP

 

  

 
PRZEOONE
 GAUDIUM - IGROS
 

 

 

 

N 15.30

 OLIMPIA - SZUMY

GÓRA .  

PRUS


      

 


 
OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 S 11 GRANICA - ORKAN
WE

  WASNYM

  ZAKRESIE

 

 S 11
 GRYF - OMEGA

WE

  WASNYM

 ZAKRESIE

  LIPSKO

S 11
 ZRYW  - ORZE T.
WE

   WASNYM

  ZAKRESIE

 

N 10
 OSTOJA - OSIR B.

  SZYMALA

  

   

 

 N 13 RELAX R. - OLENDER  WE

  WASNYM

  ZAKRESIE

  


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

 RELAX KS. - BKITNI

   WE

  WASNYM 

  ZAKRESIE 

 

 N 11

TARPAN-BIGORAJCZYKI

    KRUK

 


 

 N 13,30
 SOKÓ  - TUR

  WE

   WASNYM

  ZAKRESIE

 

  N 14

 PIAST - MSPN ROZTOCZE

  WE

    WASNYM

ZAKRESIE

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 S 14
KRYSZTA - IGROS

   SWACHA

  

 

  

 N 11  TOMASOVIA - AMSPN

   MALEC

 

 

 

 N 11  POGO - GAUDIUM

  WE 

   WASNYM

  ZAKRESIE

 

N 12.30

 SZUMY - UNIA

SOBODA   

 
 

 

 


 

  

   

 

 

 

     

          22.09. SOB.  9.00         TURNIEJ  ORLIK  MODSZY     AMSPN        ODWOANE

                                                          BOROWISKI   SWACHA

 

         23.09. NIEDZ. 9.00        TURNIEJ  AK  MODSZY         AMSPN           ROTUNDA

                                                         LICHOTA   SZCZYGIE

 

         23.09.NIEDZ. 9.00         TURNIEJ  AK  MODSZY         GAUDIUM       ROTUNDA

                                                        BOROWISKI  WINIARCZYK

     

        23.09. NIEDZ. 14.00       TURNIEJ CHARYTATYWNY                   ORLIK   NIELISZ

                                                        BOROWISKI  WINIARCZYK

 

      


                                              

             
                         
                                                        
 
 
     
                                                                        
            
                                          
  
          
                                                         
        
           
                                                      
                                                   
                                     
                                         

                               

 

                                  

 

        

                                                 

 

                

                   

                                                                           

 

 

          

                                          

 

           

                                              

              

                                                        

 

             

                                                     

 

             

                                                

 

          

                                                       

 

            

                                                      

 

               

                                                    

 

 

             

                                                        

 

              

                                                     

 

              

                                                        

 

          

                                                        

 

       

                                                        

 

        

                                                       

 

    

                                                        

 

           

                                                       

 

                

                                                       

 

                          

 

               

                                  

                                                 

 

              

                                                    

 

          

                                              

 

             

                                                          

 

            

                                                          

 

          

                                                        

 

         

                                                        

 

                                                                       

               

         

                                                      

 

         

                                                           

 

 

                             

                         

           

                                          

 

                     

                  

       

                                      

 

                              

                                                               

                                                               

                                      

 

                  

 

                   

                      

                                                                     

                                    

 

                   

            

          

                                          

 

 

    

             

                                                                     

 

                                         

 

                                                                     

 

                                                           

 

 

 

                                                                       

 

                                        

     

  

                                                                      

 

                                                        

     

          

                                                                            

    

    

                                                            

 

 

                                                             

    

      

 

   

                                                            

 

 

                                                          

 

                                              

 

 

                                              

 

 

                        

 


 
 

 

 


 

 

        

 

                                           

 

                                                   

   

                                                              

  

     


             

 

 

                

   

                                                                    

                                    

                                                                

                                                                                                                                                      

                                                                   

 

 

          

                                                          

 

        

                                                              

 

          

                                                              

 

         

                                                          

 

                                                     

 

       

                                                

 

     

                                                  

 

     

                                                     

 

       

                                                    

 

      

                                                     

 

  

                                                   

 

      

                                                   

 

                                                           

                                                                                                 

 

  

                                                  


   

                                               

 

 

                                               

 

    

                                                  

 

     

                                               

 

     

                                                     

 

  

                                      

 

  

                                               

 

    

                                                 

 

    

                                                   

 

 

                                

 

    

                                               

 

 

                                

 

  

                                    

 

   

                                     

 

   

                                          

 

 

                                              

 

 

                                                 

 

 

                                             

 

 

                                                    

 

  

                                            

 

  

                                         

 

 

                                             

 

     

                                              

   

 

          

                                          

     

 

                                         

 

  

                                         

 

    

                                                 

 

     

                                         

 

   

                                          

 

  

                                           

 

   

                                          

  

  

                                           

 

 

                                               

                                       

 

   

                                       

        

         

                                       

                                                    

                                                 

     

 

 

   
 
   
 
                              
 

   

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZALEGE i PRZEOONE i DO WYJANIENIA: 

 
 
 
 

JESIE 2018

 

 


KLASA OKRGOWA

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

ODWOANE

OLIMPIAKOS-ORKAN

WINIARSKI

OSTROWSKI

GIL
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________

BRAK SPRAWOZDA:

   

    

 


adres LZPN:
LUBELSKI ZWIZEK PIKI NONEJ, UL. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN